عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:20698
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1395/1/10
  • دستگاه مجری:[سازمان حفاظت محيط زيست][وزارت صنعت، معدن و تجارت][وزارت کشور]
مصوبه‌‌ شماره 171363/ت51029هـ هيئت وزيران در تاریخ 1394/12/5

تصويب‌نامه درخصوص صدور پروانه بهره‌برداري شركت شيمي دارويي ريحانه

وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت كشور ـ سازمان حفاظت محيط زيست
هيأت وزيران در جلسه 1394/12/5 به پيشنهاد شماره 27699/1/20 مورخ 1393/4/7 استانداري اصفهان و به استناد اصل يکصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب کرد:
1ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت مجاز است با رعايت مواد (12) و (13) قانون نحوه جلوگيري از آلودگي هوا ـ مصوب 1374ـ ، ملاحظات زيست محيطي مورد تأييد سازمان حفاظت محيط زيست، اخذ پروانه آب مورد نياز و رعايت ساير مقررات مربوط نسبت به صدور پروانه بهره¬برداري شرکت شيمي دارويي ريحانه در محدوده اراضي مشخص شده و حداقل ميزان مورد نياز و مشروط به عدم توسعه و عدم تعرض به اراضي پارک ملي کلاه¬قاضي اقدام نمايد.
2ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت نسبت به برخورد قانوني با صنايع متخلف مستقر در شعاع (50) کيلومتري اصفهان اقدام و نتيجه را به هيأت وزيران ارايه نمايد.
معاون اول رييس¬جمهور ـ اسحاق جهانگيري


روابــــط صریـــــــــح