عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:20698
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1395/1/10
  • دستگاه مجری:[وزارت امور خارجه]
مصوبه‌‌ شماره 171358/ت52964هـ هيئت وزيران در تاریخ 1394/12/26

تصويب‌نامه درخصوص برقراري مقررات لغو رواديد براي دارندگان گذرنامه‌هاي سياسي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري يونان به شرط عمل متقابل

وزارت امورخارجه
هيأت وزيران در جلسه 1394/12/26 به پيشنهاد شماره 3987662/732 مورخ 1394/12/12 وزارت امورخارجه و به استناد تبصره (43) قانون بودجه اصلاحي سال 1343 کل کشور تصويب کرد:
برقراري مقررات لغو رواديد براي دارندگان گذرنامه‌هاي سياسي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري يونان به شرط عمل متقابل مجاز است.
معاون اول رييس¬جمهور ـ اسحاق جهانگيري