عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:20698
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1395/1/10
  • دستگاه مجری:[وزارت امور اقتصادي و دارايي][وزارت نيرو][وزارت نفت][وزارت صنعت، معدن و تجارت][دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي و ويژه اقتصادي]
مصوبه‌‌ شماره 171345/ت52402هـ هيئت وزيران در تاریخ 1394/12/26

تصويب‌نامه درخصوص خروج ماشين‌آلات و تجهيزات خارجي ترخيص‌شده در قلمرو گمركي از شمول پرداخت ماليات بر ارزش افزوده درصورت انتقال داخلي به مناطق آزاد با ارايه پروانه ترخيص گمركي و تأييد گمرك

وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ وزارت نفت
وزارت نيرو ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت
دبيرخانه شوراي¬عالي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي و ويژه اقتصادي
هيأت وزيران درجلسه 1394/12/26 به پيشنهاد شماره 107934 مورخ 1394/6/11 وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد اصل يكصد و سي و چهارم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب کرد:
1ـ ماشين¬آلات و تجهيزات خارجي ترخيص شده در قلمرو گمرکي در صورت انتقال داخلي به مناطق آزاد با ارايه پروانه ترخيص گمرکي و تأييد مراتب توسط گمرک جمهوري اسلامي ايران مستقر در منطقه، مشمول پرداخت ماليات بر ارزش افزوده نمي¬باشد.
2ـ انتقال ماشين¬آلات و تجهيزات توليد داخلي به مناطق آزاد با ارايه برگ خروجي صادره توسط گمرک جمهوري اسلامي ايران، مشمول حکم ماده (13) قانون ماليات بر ارزش‏افزوده ـ مصوب 1387ـ مي¬باشد. همچنين صادرکننده مکلف به ثبت نام در نظام مالياتي، تسليم اظهارنامه مالياتي در مهلت مقرر و ساير مقررات مربوط در قانون ماليات بر ارزش افزوده است.
3ـ در صورت اعاده ماشين¬آلات و تجهيزات از منطقه به ساير مناطق کشور، ضوابط و مقررات مربوط به قانون ماليات بر ارزش‏افزوده نسبت به آن¬ها اعمال خواهد شد.
معاون اول رييس¬جمهور ـ اسحاق جهانگيري


روابــــط صریـــــــــح