عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:20698
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1395/1/10
  • دستگاه مجری:[وزارت امور اقتصادي و دارايي][وزارت نفت][سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور]
مصوبه‌‌ شماره 171340/ت52990هـ هيئت وزيران در تاریخ 1394/12/26

تصويب‌نامه درخصوص تخصيص اعتبار مازاد درآمد ناشي از بند (ز)تبصره (2) قانون بودجه سال 1394 كل كشور

وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ وزارت نفت
سازمان مديريت و برنامه¬ريزي کشور
هيأت وزيران در جلسه 1394/12/26 به پيشنهاد شماره 447868 مورخ 1394/12/25 سازمان مديريت و برنامه¬ريزي کشور و به استناد اصل يکصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب کرد:
به سازمان مديريت و برنامه¬ريزي کشور اجازه داده مي¬شود نسبت به تخصيص اعتبار مازاد درآمد ناشي از بند (ز) تبصره (2) قانون بودجه سال 1394 کل کشور حداکثر تا سقف يکصد و پنجاه هزار ميليارد (000ر000ر000ر000ر150) ريال از محل اعتبارات رديف متفرقه (108ـ530000) با عنوان «مازاد منابع ارزي ناشي از افزايش قيمت و مقدار صادرات نفت (مقاطع سه ماهه)» در سقف اعتبارات
هزينه¬اي دستگاه¬هاي اجرايي مندرج در قانون بودجه با رعايت مقررات بند يادشده و بند (ل) ماده (224) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1389ـ اقدام نمايد.
معاون اول رييس¬جمهور ـ اسحاق جهانگيري


روابــــط صریـــــــــح