عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:20698
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1395/1/10
  • تعداد مواد:1
  • دستگاه مجری:[وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات]
مصوبه‌‌ مجلس شوراي اسلامي در تاریخ 1394/10/22
مصوبه‌‌ شوراي نگهبان در تاریخ 1394/12/12

قانون تصويب اصلاحات اساسنامه، كنوانسيون و آيين‌نامه كلي فراهمايي‌ (كنفرانس‌)ها، مجامع و جلسات اتحاديه بين‌المللي مخابرات طي فراهمايي(كنفرانس) سران مختار(گوادالاخاراـ2010 ميلادي«1389 هجري شمسي»)