عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:20698
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1395/1/10
  • تعداد مواد:1
  • دستگاه مجری:[وزارت راه و شهرسازي]
مصوبه‌‌ مجلس شوراي اسلامي در تاریخ 1394/10/29
مصوبه‌‌ شوراي نگهبان در تاریخ 1394/12/12

قانون الحاق يك‌تبصره به قانون احداث پروژه‌هاي عمراني


روابط زیرمجموعه