عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.

شماره70882هـ/ب - 1389/10/21

جناب آقاي دكتر احمدي‌نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويب‌نامه هيأت محترم وزيران به شماره 82732/44757 مورخ 1389/4/14، موضوع « تعيين سود بازرگاني صفر درصد (0%) براي خودروهاي بنز نهاد رياست جمهـوري و وزارت امور خارجه» و متعاقب بررسي‌ها و اعلام‌نظر مقدماتي « هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين»، مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به « قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آئين‌نامه اجرائي آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ مي‌گردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه كه مورد ايراد قرار گرفته است ملغي‌الاثر خواهد بود.
« علاوه بر ماده (4) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي و... مصوّب 1383 و بند (5) ماده (12) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقرّرات مالي دولت مصوّب 1384، كه به موجب قوانين مذكور « شوراي اقتصاد و ساير مراجع نمي‌توانند به طور موردي سود بازرگاني... را براي اشخاص حقيقي و حقوقي اعم از دولتي و غيردولتي تخفيف داده يا مشمول بخشودگي نموده و يا با وضع تعرفه‌هائي براي اشخاص فوق‌الذكر ايجاد امتيازي نمايند»، طبق بند « ب» از تبصره (1) ماده (41) قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوّب1387 « نرخ حقوق ورودي علاوه بر رعايت ساير قوانين و مقرّرات بايد به نحوي تعيين گردد كه دربرگيرنده نرخ ترجيحي و تبعيض‌آميز بين واردكنندگان دولتي با بخش‌هاي خصوصي، تعاوني و غيردولتي نباشد،» عليهذا، صدر مصوّبه كه واردات شصت (60) دستگاه خودروي سواري بنز براي نهاد رياست جمهوري و پنجاه (50) دستگاه خودروي مذكور براي وزارت امور خارجه با سود بازرگاني صفر درصد (0%) را تجويز مي‌نمايد، مغاير با قوانين مذكور مي‌باشد.»
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني