عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.

شماره70863هـ/ب - 1389/10/21

جناب آقاي دكتر احمدي‌نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويب‌نامه هيأت محترم وزيران به شماره 6068/44435 مورخ 1389/1/16، موضوع « مجوز پرداخت مطالبات بازنشستگان آموزش و پرورش» و متعاقب بررسي‌ها و اعلام‌نظر مقدماتي « هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين» مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به « قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آئين‌نامه اجرائي آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ مي‌گردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه كه مورد ايراد قرار گرفته است ملغي‌الاثر خواهد بود.
« 1ـ طبق ماده (26) قانون محاسبات عمومي مصوّب 1366 « تنخواه‌گردان حسابداري عبارت است از وجهي كه خزانه... از محل اعتبارات مصوّب براي انجام بعضي از هزينه‌هاي سال جاري در تعهدات قابل پرداخت سالهاي قبل در اختيار... قرار مي‌‌دهد... تا در قبال حواله‌هاي صادرشده واريز و با صدور درخواست وجه مجدداً دريافت گردد.» 2ـ به موجب ذيل مادة (50) همين قانون « استفاده از اعتبارات بايد با رعايت مقرّرات مربوط به خود به عمل آيد.» 3ـ وفق مادة (7) قانون محاسبات عمومي « اعتبار عبارت از مبلغي است كه براي مصرف يا مصارف معيّن... به تصويب... مي‌رسد.» 4ـ مادة (18) قانون مذكور مقرّر مي‌‌دارد: « تأمين اعتبار عبارت است از اختصاص دادن تمام يا قسمتي از اعتبار مصوّب براي هزينه معيّن.» بنابراين، تكليف نمودن مصوّبه به قرار دادن مبلغ پنج هزار ميليارد ريال تنخواه‌گردان در اختيار آموزش و پرورش بدون هرگونه تصريح به ضرورت رعايت تشريفات مندرج در مقرّرات مربوط، مغاير با مواد مندرج در قانون محاسبات عمومي كشور است.
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني