عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.

شماره70839هـ/ب -1389/10/21

جناب آقاي دكتر احمدي‌نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويب‌نامه هيأت محترم وزيران به شماره 45887/44449 مورخ 1389/3/1، موضوع « تكميل ساختمان اداري اداره كل شيلات استان هرمزگان» و متعاقب بررسي‌ها و اعلام‌نظر مقدماتي « هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به « قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آئين‌نامه اجرائي آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقـرّر قانوني و اعلام نتيجـه به اين جانب ابلاغ مي‌گردد. بديهي است پس از انقـضاي يك هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه كه مورد ايراد قرار گرفته است ملغي‌الاثر خواهد بود.
« به موجب جزء (الف ـ 1) بند (8) ماده واحدة قانون بودجه سال 1389 كل كشور، دستگاههـاي اجرائي مجازند درصورت فروش اموال منقول و غيرمنقول خود، حداكثر « تا نود و پنج درصد (95%) وجوه حاصل از فروش را صرف اجراي طرح‌هاي تملك دارائي‌هاي سرمايه‌اي... نمايند»، عليهذا، متن مصوّبه از حيث تجويز مصرف صد درصد (100%) وجوه حاصل از فروش براي تكميل ساختمان اداري اداره كل شيلات استان، مغاير با قانون است.»
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني