عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.

شماره70955هـ/ب - 1389/10/21

جناب آقاي دكتر احمدي‌نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويب‌نامه هيأت محترم وزيران به شماره 23466/44476 مورخ 1389/2/5، موضوع « اختصاص اعتبار براي برخي از طرح‌هاي واحدهاي تابعه وزارت كشور در استان آذربايجان غربي» و متعاقب بررسي‌ها و اعلام‌نظر مقدماتي « هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به « قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آئين‌نامه اجرائي آن، مراتب متضمّن اعلام‌نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ مي‌گردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه كه مورد ايراد قرار گرفته است ملغي‌الاثر خواهد بود.
« به موجب ماده (7) قانون محاسبات عمومي كشور مصوّب 1366 « اعتبار عبارت از مبلغي است كه براي مصرف يا مصارف معيّن... به تصويب مجلس شوراي اسلامي مي‌رسد.»، عليهذا، بند (18) تصويب‌‌نامه، متضمّن الزام دولت به اختصاص مبلغ بيست ميليارد ريال از محل اعتبارات نهاد رياست جمهوري جهت تعريض خيابان امام شهر ماكو از حيث مصرف اعتبار در خارج از مورد يا موارد معيّن، مغاير با قانون است.»
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني