عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.

شماره70923هـ/ب -1389/10/21

جناب آقاي دكتر احمدي‌نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويب‌نامه هيأت محترم وزيران به شماره 70094/44761 مورخ 1389/3/29 موضوع « معاوضه ساختمان و زمين متعلق به وزارت امور اقتصادي و دارائي با زمين يا ساختمان اداري متعلق به شهرداري كرمان» و متعاقب بررسي‌ها و اعلام‌نظر مقدماتي « هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به « قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آئين‌نامه اجرائي آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقـرّر قانوني و اعلام نتيجـه به اين جانب ابلاغ مي‌گردد. بديهي است پس از انقـضاي يك هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه كه مورد ايراد قرار گرفته است ملغي‌الاثر خواهد بود.
« 1ـ به موجب بند (1) ماده واحده قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي مصوّب 1373، شهرداري‌ها از جمله نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي مي‌باشند. 2ـ با قطع نظر از ماده (115) قانون محاسبات عمومي كشور مصوّب 1366 كه فروش اموال غير منقول وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي را با رعايت تشريفات مندرج در ديگر مقرّرات مربوط مجاز مي‌‌داند، مواد مندرج در ذيل فصل پنجم از قانون مذكور و مواد (61) و (89) قانون تنظيم بخشي از مقرّرات مالي دولت مصوّب 1380 امكان معاوضه ساختمان و زمين بين وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي با مؤسسات عمومي غيردولتي نظير شهرداري‌ها را مورد تجويز قرار نداده است، عليهذا بند (2) مصوّبه مبني بر الزام وزارت امور اقتصادي و دارائي به معاوضه ساختمان و زمين متعلق به خود با زمين يا ساختمان اداري متعلق به شهرداري كرمان مغاير با قانون است.»
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني