عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.

شماره70916هـ/ب-1389/10/21

جناب آقاي دكتر احمدي‌نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويب‌نامه هيأت محترم وزيران به شماره 118641/ت45029هـ مورخ 1389/5/30، موضوع « اصلاح آئين‌نامه معاملات شركت مادر تخصصي توليد مواد اوّليه و سوخت هسته‌اي»، متعاقب بررسي‌ها و اعلام‌نظر مقدماتي « هيأت بررسي و تطبيق مصوّبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به « قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آئين‌نامه اجرائي آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقـرّر قانوني و اعلام نتيجـه به‌اين‌جانب ابلاغ مي‌گردد. بديهي است پس از انقـضاي يك هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه كه مورد ايراد قرار گرفته است ملغي‌الاثر خواهد بود.
« 1ـ به موجب تبصره (4) قانون نحوة اجراي اصول (85) و (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در رابطه با مسئوليتهاي رئيس مجلس شوراي اسلامي مصوّب 1368 و اصلاحات و الحاقات بعدي « چنانچه تمام يا قسمتي از مصوّبه مورد ايراد رئيس مجلس شوراي اسلامي قرار گيرد و ... ظرف مدّت مقرّر در قانون ـ يك هفته پس از اعلام نظر ـ نسبت به اصلاح يا لغو آن اقدام شود، پس از پايان مدّت مذكور حسب مورد تمام يا قسمتي از مصوّبه مورد ايراد، ملغي‌الاثر خواهد بود.» 2ـ بخش‌هائي از تصويب‌نامه هيأت وزيران به شماره 193542/ت42986ك مورخ 1388/10/1 به موجب اعلام نظر قطعي رئيس مجلس شوراي اسلامي، ابلاغي به شماره 8254/170هـ/ب مورخ 1389/2/18 مغاير با قانون تشخيص گرديد، عليهذا، بند (2) مصوّبه كه تصويب‌نامه ملغي‌الاثر شده را بدون تصريح به هرگونه اصلاح، جايگزين تصويب‌نامه ديگر مي‌نمايد، مغاير با قانون است.»
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني