عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.

شماره70929هـ/ب-1389/10/21

جناب آقاي دكتر احمدي‌نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويب‌نامه هيأت محترم وزيران به شماره 155316/ت45327ك مورخ 1389/7/11، موضوع « مجوز ورود خودرو براي مؤسسة خيريه عترت فاطمي (س)» و متعاقب بررسي‌ها و اعلام نظر مقدماتي « هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين»، مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به « قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آئين‌نامه اجرائي آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ مي‌گردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه كه مورد ايراد قرار گرفته است ملغي‌الاثر خواهد بود.
« نظر به اينكه تبصره بند(10) ماده(37) قانون امور گمركي مصوّب 1350 مقرّر مي‌دارد: « مؤسسات خيريه و عام‌المنفعه ... به پيشنهاد وزير دارائي و تصويب هيأت‌وزيران تعيين و ابلاغ خواهد شد.» عليهذا، متن مصوّبه از اين حيث كه متضمّن پيشنهاد وزير محترم امور اقتصادي و دارائي جهت خيرّيه و عام‌المنفعه دانستن مؤسسه مذكور نمي‌باشد، مغاير با قانون است.»
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني