عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.

شماره70966هـ/ب -1389/10/21

جناب آقاي دكتر احمدي‌نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويب‌نامه هيأت محترم وزيران به شماره 92327/ت40604هـ مورخ 1387/6/7، موضوع: « ارائه تسهيلات به شركت كشت و صنعت نيشكر هفت تپه»، متعاقب بررسي‌ها و اعلام نظر مقدماتي « هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آئين‌نامه اجرائي آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ مي‌گردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه كه مورد ايراد قرار گرفته است ملغي‌الاثر خواهدبود.
« الف ـ علاوه بر بندهاي (55) و (11) به ترتيب از قوانين بودجه سالهاي 1388 و 1389 كل كشور، بند (17) قانون بودجه سال 1387 كل كشور نيز مقرّر مي‌دارد: « كليّه تصويب‌نامه‌ها، بخش‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و ... كه متضمّن بار مالي براي دولت باشد در صورتي قابل طرح، تصويب و اجراء است كه بار مالي ناشي از آن قبلاً محاسبه و در قانون بودجه كل كشور يا منابع داخلي دستگاه اجرائي ذي‌ربط تأمين شده باشد ...» ب ـ نظر به اينكه، تضمين مورد نظر در مصوّبه، خواه در چارچوب قانون مدني و يا قانون تجارت بوده باشد متضمّن بار مالي است، عليهذا، الزام تصويب‌نامه به تضمين دولت جهت بازپرداخت تسهيلات اعطائي به شركت كشت و صنعت نيشكر هفت‌تپه كه حكايت از تكليف دولت به عنوان ضامن به پرداخت ديون شركت مضمون‌عنه را دارد، چون علي‌رغم متضمّن بار مالي بودن، بيانگر محاسبه قبلي و تأمين اعتبار در قانون بودجه كل كشور نمي‌باشد مغاير با قوانين مذكور است.»
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني