عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.

شماره70908هـ/ب - 1389/10/21

جناب آقاي دكتر احمدي‌نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويب‌نامه هيأت محترم وزيران به شماره 32555/30905 مورخ 1389/2/14، موضوع « آئيـن‌نامه تشكيلاتي كاركنان دبيرخانه شوراهاي اسلامي كشور»، متعاقب بررسي‌ها و اعلام نظر مقدماتي « هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به « قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آئين‌نامه اجرائي آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ مي‌گردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه كه مورد ايراد قرار گرفته است ملغي‌الاثر خواهد بود.
« به موجب تبصره (4) الحاقي به قانون نحوة اجراي اصول (85) و (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در رابطه با مسئوليتهاي رئيس مجلس شوراي اسلامي مصوّب 1378 « چنانچه تمام يا قسمتي از مصوّبه، مورد ايراد رئيس مجلس شوراي اسلامي قرار گيرد و ... ظرف مدت مقرر در قانون ـ يكهفته پس از اعلام نظر ـ نسبت به اصلاح يا لغو آن اقدام شود، پس از پايان مدت مذكور حسب مورد تمام يا قسمتي از مصوبه مورد ايراد، ملغي‌الاثر خواهد.» از آنجا كه ماده (6) آئين‌نامه مصوّب، استناد به تصويب‌نامه‌اي نموده است كه مغايرت آن با قانون، قبلاً طي آراء قطعي صادره از هيأت، متضمّن نظرات رئيس مجلس شوراي اسلامي ابلاغي به شماره‌هاي 151921/7935 هـ/ب مورخ 1383/12/26 و 63801/8093هـ/ب مورخ 1384/2/21 به دستگاههاي اجرائي ذيربط اعلام و به موجب قانون از درجه اعتبار ساقط است، عليهذا، بخش‌هائي از ماده (6) آئين‌نامه مصوّب، از حيث استناد به آئين‌نامه ملغي‌الاثر شده، مغاير با قانون است.»
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني