عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.

شماره70827هـ/ب-1389/10/21

جناب آقاي دكتر احمدي‌نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويب‌نامه هيأت محترم وزيران به شماره 187397/43740 مورخ 1388/9/23، موضوع « پرداخت حق‌الزّحمه برگزاري آزمون به كاركنان سازمان آموزش فني و حرفه‌اي»، متعاقب بررسي‌ها و اعلام‌نظر مقدماتي « هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به « قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آئين‌نامه اجرائي آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ مي‌گردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه كه مورد ايراد قرار گرفته است ملغي‌الاثر خواهد بود.
« علاوه بر ماده (93) قانون مديريت خدمات كشوري مصوّب 1386 كه مقرّر مي‌دارد: « كليه كارمندان دستگاه‌هاي اجرائي ... در صورتي كه در مواقع ضروري... به خدمات آنان نياز باشد... مكلّف به... انجام وظايف محوّله در قبال حق‌الزّحمه... برابر مقرّرات مربوط خواهندبود.»، به موجب ماده(100) همين قانون « آئين‌نامه‌هاي اجرائي اين فصل (فصل دوازدهم قانون از جمله ماده(93) قانون مذكور با پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور به تصويب هيأت‌وزيران مي‌رسد.» عليهذا، متن مصوّبه از حيث موكول‌شدن پرداخت حق‌الزّحمه به دستورالعمل وزارت كار و امور اجتماعي به جاي تصويب‌نامه هيأت وزيران، مغاير با قانون است.»
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني