عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.

شماره70819هـ/ب - 1389/10/21

جناب آقاي دكتر احمدي‌نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويب‌نامه هيأت محترم وزيران به شماره 65367/44763 مورخ 1389/3/23، موضوع « تعيين افراد به عنوان اعضاء هيأت مديره مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي»، متعاقب بررسي‌ها و اعلام‌نظر مقدماتي « هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به « قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آئين‌نامه اجرائي آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ مي‌گردد. بديهي است پس از انقضاي يك هـفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه كـه مورد ايراد قرار گرفته است ملغي‌الاثر خواهد بود.
« 1ـ به موجب ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري مصوّب 1386 مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي از جمله دستگاههاي اجرائي محسوب و طبق ماده (117) همين قانون، كليّه دستگاههاي اجرائي از جمله مناطق مذكور مشمول مقرّرات اين قانون مي‌باشند. 2ـ علاوه بر ماده واحدة قانون منع تصدّي بيش از يك شغل مصوّب1373، براساس ماده (94) قانون مديريت خدمات كشوري، « تصدّي بيش از يك پست سازماني براي كليّه كارمندان دولت ممنوع مي‌باشد...». 3ـ مضافاً اينكه، طبق ماده(6) قانون چگونگي ادارة مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي جمهوري اسلامي ايران مصوّب 1372 « سازمان توسط هيأت مديره... اداره خواهدشد...» عليهذا، مفاد تصويب‌نامه ناظر بر تعيين افراد به عنوان اعضاء هيأت مديره مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي، چون از حيث اطلاق، شامل افرادي مي‌گردد كه با وجود دارا بودن مشاغل دولتي، عهده‌دار شغل در ديگر دستگاههاي اجرائي مي‌گردند، مغاير با قوانين مذكور است.»
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني