عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.

شماره70771هـ/ب- 1389/10/21

جناب آقاي دكتر احمدي‌نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويب‌نامه هيأت محترم وزيران به شماره 205872/ت38272هـ مورخ 1388/10/20، موضوع « افزايش سرمايه شركت مادرتخصصي عمران و بهسازي شهري ايران»، متعاقب بررسي‌ها و اعلام‌نظر مقدماتي « هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به « قانون نحوة اجراء اصول هشـتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشـتم (138) قانون اسـاسي
جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آئين‌نامه اجرائي آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ مي‌گردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه كه مورد ايراد قرار گرفته است ملغي‌الاثر خواهد بود.
« به موجب ماده(119) قانون محاسبات عمومي كشور مصوّب1366، « اموال غيرمنقول متعلق به شركت‌هائي كه صددرصد سهام آنها متعلق به دولت است با تصويب مجامع عمومي آنها قابل انتقال به يكديگر مي‌باشد...»، نظر به صددرصد دولتي بودن شركت مادرتخصصي عمران و بهسازي شهري ايران و سازمان ملّي زمين و مسكن، عليهذا، متن مصوّبه از حيث عدم تصريح به ضرورت تصويب مجامع عمومي دو سازمان مذكور، مغاير با قانون است.»
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني