عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.

مجموعه‌هاي روزنامه رسمي- سال 1391

نظريه تفسيري شوراي نگهبان در خصوص اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي شماره46185/30/90 [...ادامه]

تصويب‌نامه درخصوص اجراي استانداردهاي به شماره ملي 5961، 5962 و 3834متن بصورت کامل ...

الحاق متن به تصويب‌نامه شماره 209190/ت47702هـ مورخ 25/10/1390 معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس‌جمهور هيئت وزيران در جلسه مورخ 24/12/1390 بنا [...ادامه]

مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص تثبيت كاربريهاي عمومي در شهر تهران تا پايان سال 1395 شهردار محترم تهران شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در بيست و يكمين جلسه [...ادامه]

نظريه‌‌‌هاي رئيس مجلس شوراي اسلامي موضوع صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران»

قانون اصلاح ماده (87) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت

قانون اجازه دريافت و پرداختهاي دولت در ماههاي فروردين و ارديبهشت سال 1391

قانون اصلاح بند (و) ماده (44) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران

نظريه‌هاي‌‌‌ رئيس مجلس شوراي اسلامي موضوع صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85)و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران»

قانون موافقتنامه همكاري در زمينه قرنطينه گياهي و حفظ نباتات بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت فدراسيون روسيه

را ي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شماره ه-/90/1367 ،مورخ 16/1/1391 تاريخ: 22/12/1390 شماره دادنامه: 579 [...ادامه]

را ي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شماره ه-/88/915 ،مورخ 16/1/1391 تاريخ دادنامه: 15/12/1390 شماره دادنامه: 572 کلاسه پرونده: 88/915 [...ادامه]

را ي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شماره ه-/90/1309 ،مورخ 16/1/1391 تاريخ دادنامه: 15/12/1390 شماره دادنامه: 578 کلاسه پرونده: 90/1309 مرجع [...ادامه]

را ي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شماره ه-/89/486 ،مورخ 16/1/1391 تاريخ دادنامه: 15/12/1390 شماره دادنامه: 577 کلاسه پرونده: [...ادامه]

را ي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شماره ه-/88/530 ،مورخ 16/1/1391 تاريخ دادنامه: 15/12/1390 شماره دادنامه: 573 کلاسه پرونده: [...ادامه]

آيين‌نامه بررسي سوانح وحوادث هوايي (غيرنظامي) وزارت راه و شهرسازي هيئت‌وزيران در جلسه مورخ 30/5/1390 بنا به پيشنهاد شماره 57502/11 [...ادامه]

قانون عدم لزوم بيمه مجدد اجباري شاغلين فصلي و ساكنين شهرهاي با جمعيت كمتر از بيست هزار نفر كه نزد صندوق بيمه اجتماعي روستاييان و عشاير بيمه مي‌باشند

قانون اصلاح ماده (33) اصلاحي قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگلها و مراتع كشور

قانون موافقتنامه انتقال محكومان به حبس بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري اسلامي افغانستان

اصلاح نرخ تعرفه خدمات كنسولي وزارت امور خارجه هيئت وزيران در جلسه مورخ 17/12/1390 بنا به پيشنهاد وزارت امور [...ادامه]

اصلاح آيين‌نامه نحوه فعاليت، وظايف و اختيارات روابط عمومي دستگاههاي اجرايي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي ـ معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور هيئت وزيران [...ادامه]

راي وحدت رويه شماره 1/7357/110/هـ - 23/1/1391 مديرعامل محترم روزنامه رسمي كشور گزارش وحدت رويه رديف 90/12 هيأت عمومي ديوان عالي [...ادامه]

راي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شماره: هـ/88/565 ،مورخ 22/1/1391 تاريخ: 22/12/1390 شماره دادنامه: 587 [...ادامه]

مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص الحاق زمين به ميزان 7 هكتار در قسمت جنوب شهر به محدوده شهر آشخانه جهت تامين اراضي مسكن مهر استاندار محترم و رييس شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان خراسان شمالي در اجراي بند [...ادامه]

مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص طرح جامع شهر ضياءآباد استاندار محترم و رييس شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان قزوين در اجراي بند (5) [...ادامه]

مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص طرح جامع ـ تفصيلي شهر رستمكلا استاندار محترم و رييس شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان مازندران در اجراي بند (5) [...ادامه]

تصويب‌نامه درخصوص تقسيمات كشوري در شهرستان اسلامشهر وزارت كشور هيئت وزيران در جلسه مورخ 27/1/1391 بنا به پيشنهاد شماره 132743/42/4/1 مورخ [...ادامه]

تنفيذ اجراي آيين‌نامه‌هاي مالي، معاملاتي، اداري و استخدامي سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران در صندوق توسعه ملي معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور [...ادامه]

آيين‌نامه مرجع ملي كنوانسيون حقوق كودك در جمهوري اسلامي ايران وزارت دادگستري هيئت وزيران در جلسه مورخ 14/10/1390 بنا به پيشنهاد شماره 4593/02/89 مورخ [...ادامه]

اساسنامه جامعه مشاوران رسمي مالياتي ايران وزارت امور اقتصادي و دارايي هيئت وزيران در جلسه مورخ 14/10/1390 بنا به پيشنهاد [...ادامه]

اصلاح تصويب‌نامه موضوع نظام جامع توسعه تربيت بدني و ورزش كشور وزارت ورزش و جوانان هيئت وزيران در جلسه مورخ 20/1/1391 بنا به پيشنهاد شماره [...ادامه]

اصلاح آيين‌نامه اجرايي قانون مطبوعات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي هيئت وزيران در جلسه مورخ 2/5/1390 بنا به پيشنهاد [...ادامه]

تصويب‌نامه در خصوص تعيين ميزان ارتفاع مجاز ساختمانها در امتداد امواج راديويي مراكز مخابراتي زيرساخت كشور وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات - وزارت راه و شهرسازي - وزارت كشور هيئت [...ادامه]

آيين‌نامه اجرايي بند «ج» و تبصره (2) ماده (54) قانون مديريت خدمات كشوري معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور وزيران عضو كميسيون امور اجتماعي و [...ادامه]

اصلاح ماده (1) آيين‌نامه اجرايي موارد معافيت استفاده از اوراق صورت وضعيت مسافري و بارنامه وزارت راه و شهرسازي - وزارت امور اقتصادي و دارايي وزارت جهاد كشاورزي - وزارت كشور وزارت [...ادامه]

مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص اصلاح حريم شهر نائين استاندار محترم استان اصفهان در اجراي بند (5) ماده (4) قانون تأسيس شوراي عالي [...ادامه]

مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص طرح جامع - تفصيلي شهر زاويه استاندار محترم و رييس شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان مركزي در اجراي بند (5) [...ادامه]

مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص طرح جامع شهر نهاوند استاندار محترم و رييس شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان همدان در اجراي بند (5) [...ادامه]

مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص طرح جامع شهر نكا استاندار محترم و رييس شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان مازندران در اجراي بند (5) [...ادامه]

مصوبه شوراي عالي اداري در خصوص ساماندهي فضاهاي اداري دستگاه‌هاي اجرايي كشور توضيح ضروري روزنامه رسمي: نظر به اينكه مصوبه شوراي عالي اداري به شماره [...ادامه]

اصلاح مصوبه شوراي عالي اداري در خصوص ساماندهي فضاهاي اداري دستگاه‌هاي اجرايي كشور تمامي دستگاه‌هاي اجرايي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري شوراي عالي اداري در [...ادامه]

مصوبه شوراي عالي اداري در خصوص تعيين وضعيت مؤسسات آموزشي و پژوهشي وابسته به وزارت صنايع و معادن توضيح ضروري روزنامه رسمي: نظر به اينكه مصوبه شوراي عالي اداري به شماره [...ادامه]

مصوبه شوراي عالي اداري در خصوص ساماندهي مؤسسات پژوهشي وابسته به وزارت صنعت، معدن و تجارت و تعيين جايگاه سازماني دانشگاه صنايع و معادن و ارتقاي فعاليت‌هاي آموزشي اين دانشگاه وزارت صنعت، معدن و تجارت - وزارت علوم، تحقيقات و فنآوري معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور [...ادامه]

دستورالعمل تبادل اطلاعات مؤديان مالياتي موضوع ماده (120) قانون برنامه پنجم توسعه وزارت اموراقتصادي و دارايي وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات هيئت وزيران در جلسه مورخ [...ادامه]

تصويب‌نامه در خصوص تعيين تعرفه‌هاي موضوع ماده (24) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولتمتن بصورت کامل ...

اصلاح بند (1) تصويب‌نامه درخصوص معافيت از سود بازرگاني كالاهاي وارداتي ملوانان و خدمه كشتي‌ها وزارت صنعت، معدن و تجارت - وزارت كشور - وزارت اموراقتصادي و دارايي هيئت [...ادامه]

راي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شماره ه-/90/599،مورخ 2/2/1391 تاريخ دادنامه: 22/12/1390 شماره دادنامه: 585 -584 کلاسه پرونده: [...ادامه]

راي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شماره ه-/89/603 ،مورخ 30/1/1391 تاريخ دادنامه: 14/1/1391 شماره دادنامه: 7 [...ادامه]

ر اي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شماره ه-/90/1403 ،مورخ30/1/1391 تاريخ دادنامه: 14/1/1391 شماره دادنامه: 5 [...ادامه]

راي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شماره ه-/88/508 ،مورخ 2/2/1391 تاريخ دادنامه: 14/1/1391 شماره دادنامه: 4 کلاسه پرونده: 88/508 [...ادامه]

تشكيل صندوق مشاركت توسعه فرهنگ قرآني (مصوب جلسه 708 مورخ 9/12/1390 شوراي عالي انقلاب فرهنگي) دبيرخانه شوراي عالي انقلاب فرهنگي ماده [...ادامه]

ايجاد زمينه و ظرفيت براي برگزاري موفق كرسي‌هاي آزادانديشي (مصوب جلسه 708 مورخ 9/12/1390 شوراي عالي انقلاب فرهنگي) وزارت علوم، تحقيقات و فناوري - وزارت بهداشت، [...ادامه]

تفويض اختيار بررسي ضوابط بازنشستگي اساتيد دانشگاه‌ها و مؤسسات و مراكز آموزش عالي به وزراي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي (مصوب جلسه 227 مورخ 28/4/1390 شوراي معين و بنا به تفويض جلسه 693 شوراي عالي انقلاب [...ادامه]

تصويب‌نامه در مورد تشكيل «كارگروه برنامه‌ريزي نيروي انساني»در خصوص تأمين نيروي انساني متخصص دستگاهها و بخشهاي مختلف وزارت آموزش و پرورش - وزارت علوم، تحقيقات و فناوري - وزارت تعاون، كار و رفاه [...ادامه]

تصويب‌نامه درخصوص انتصاب آقاي حميدرضا پهلواني به عنوان رييس سازمان هواپيمايي كشوري وزارت راه و شهرسازي هيئت‌وزيران در جلسه مورخ 3/2/1391 بنا به پيشنهاد شماره [...ادامه]

تصويب‌نامه در خصوص پوشش بيمه‌اي داروهاي بيماران خاص، صعب‌العلاج، سرطاني و گياهيمتن بصورت کامل ...

تصميم نمايندگان ويژه رييس‌جمهور در خصوص تعيين قيمت فروش گندم وزارت صنعت، معدن و تجارت تصميم نمايندگان ويژه رييس‌جمهور در جلسه مورخ 29/1/1391 كارگروه [...ادامه]

آيين‌نامه اجرايي ماده (190) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران سازمان حفاظت محيط زيست - معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور معاونت توسعه مديريت و سرمايه [...ادامه]

آيين‌نامه اجرايي مخابرات هواپيمايي كشوري وزارت راه و شهرسازي - وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات وزيران عضو كميسيون امور [...ادامه]

قانون صلاحيت دادگستري جمهوري اسلامي ايران براي رسيدگي به دعاوي مدني عليه دولتهاي خارجي

اصلاح اساسنامه شركت مادر تخصصي دارويي و تجهيزات پزشكي كشور وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي هيئت وزيران در جلسه مورخ 4/10/1390 بنا به [...ادامه]

راي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شماره ه-/90/258 ،مورخ 12/2/1391 تاريخ دادنامه: 28/1/1391 شماره دادنامه: 29 [...ادامه]

راي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شماره ه-/91/43 ،مورخ 12/2/1391 تاريخ دادنامه: 21/1/1391 شماره دادنامه: 19 [...ادامه]

راي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شماره ه-/90/236 ،مورخ 12/2/1391 تاريخ دادنامه: 28/1/1391 شماره دادنامه: 28 [...ادامه]

راي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شماره ه-/88/744،مورخ 12/2/1391 تاريخ دادنامه: 21/1/1391 شماره دادنامه: 21 [...ادامه]

راي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شماره ه-/90/239،مورخ 12/2/1391 تاريخ دادنامه: 28/1/1391 شماره دادنامه: 24- 25 کلاسه پرونده: 90/239- 389 [...ادامه]

راي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شماره ه-/91/44 ،مورخ 12/2/1391 تاريخ دادنامه: 21/1/1391 شماره دادنامه: 20 [...ادامه]

راي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شماره ه-/91/76،مورخ 16/2/1391 تاريخ دادنامه: 28/1/1391 شماره دادنامه: 34 [...ادامه]

مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص طرح تفصيلي جديد شهر تهران شهردار محترم شهر تهران شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در سومين جلسه سال [...ادامه]

قانون نظارت مجلس بر رفتار نمايندگان

قانون موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه‌گذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت اتحاديه كومور

قانون موافقتنامه بازرگاني بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري اكوادور

برگزاري مسابقات علمي دانشجويي (مصوب جلسه 664 مورخ 18/3/1389 شوراي عالي انقلاب فرهنگي) وزارت علوم، تحقيقات و فناوري - سازمان سنجش [...ادامه]

بخشنامه شماره 100/5785/9000 -23/2/1391 به رؤساي محترم كل دادگستري استانها اكنون كه به لطف خداوند سبحان و با همت و تلاش همه دست‌اندركاران، معاونت [...ادامه]

قانون اصلاح پروتكل مونترال در مورد مواد كاهنده لايه ازن مصوب يازدهمين اجلاس اعضاء -پكن (12-8 آذرماه 1378 هجري شمسي برابر با 29 نوامبر تا 3 دسامبر 1999 ميلادي)

قانون موافقتنامه اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و جلوگيري از فرار مالياتي در مورد مالياتهاي بردرآمد بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري سنگال

قانون موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه‌گذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري گينه بيسائو

قانون موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و برنامه اسكان انساني سازمان ملل متحد جهت تأسيس دفتر زيستگاه (هبيتات) سازمان ملل متحد براي كاهش بلايا در تهران

قانون موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري آفريقاي جنوبي در مورد كمك متقابل بين گمركهاي آنها

قانون موافقتنامه كمك و همكاري متقابل در مورد موضوعات گمركي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري خلق چين

قانون اجازه افزايش سرمايه و سهام ايران در بانك بين‌المللي ترميم و توسعه (IBRD) و مؤسسه توسعه بين‌المللي (IDA) از مؤسسه‌هاي وابسته به گروه بانك جهاني

تصويب‌نامه در خصوص حقوق ثابت و فوق‌العاده‌هاي مشمول كسور بازنشستگي كارمندان رسمي و پيماني مأمور در دستگاه اجرايي (مقصد) معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس‌جمهور هيئت وزيران در جلسه مورخ 3/2/1391 بنا [...ادامه]

تصويب‌نامه در خصوص صددرصد وجوه پرداختي اشخاص حقيقي و حقوقي براي كمك به انتفاضه فلسطين وزارت امور اقتصادي و دارايي هيئت وزيران در جلسه مورخ 10/2/1391 بنا به پيشنهاد [...ادامه]

آيين‌نامه اجرايي بندهاي (الف) تا (هـ) ماده (80) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي -وزارت امور اقتصادي و [...ادامه]

آيين‌نامه ماده (13) قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد در راستاي تسهيل اجراي سياست‌هاي كلي اصل (44) قانون اساسي -مصوب 1388ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي هيئت‌وزيران در جلسه مورخ 10/2/1391 بنا به پيشنهاد شماره [...ادامه]

اصلاح تصويب‌نامه شماره 73577/ت20628هـ مورخ 20/11/1377 نهاد رياست جمهوري -وزارت امور اقتصادي و دارايي دبيرخانه شوراي هماهنگي مناطق آزاد تجاري -صنعتي و ويژه [...ادامه]

اصلاح ماده (10) آيين‌نامه اجرايي جزء (ب) بند (78) قانون بودجه سال 1390 كل كشور وزارت امور اقتصادي و دارايي -وزارت صنعت، معدن و تجارت معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور [...ادامه]

اصلاح آيين‌نامه آمادگي و مقابله با آثار زيان‌بار پديده گرد و غبار (ريزگرد) در كشور وزارت جهاد كشاورزي -وزارت نيرو -وزارت نفت -وزارت راه و شهرسازي وزارت امور خارجه -وزارت بهداشت، [...ادامه]

اصلاح اساسنامه شركت ارتباطات زيرساخت وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات هيئت وزيران در جلسات مورخ 4/12/1389 و 29/8/1390 بنا [...ادامه]

قانون موافقتنامه همكاري در زمينه قرنطينه گياهي و حفظ نباتات بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري تركيه

قانون موافقتنامه همكاري در زمينه قرنطينه گياهي و حفظ نباتات بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري تاجيكستان

راي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شماره ه-/91/93 ،مورخ 24/2/1391 تاريخ دادنامه: 4/2/1391 شماره دادنامه: 38 [...ادامه]

راي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شماره ه-/91/95 ، مورخ 24/2/1391 تاريخ دادنامه: 4/2/1391 شماره دادنامه: 40 [...ادامه]

مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص طرح جامع - تفصيلي شهر لاهرود استاندار محترم و رييس شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان اردبيل در اجراي بند (5) [...ادامه]

مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص طرح جامع شهر شيبان استاندار محترم و رييس شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان خوزستان در اجراي بند (5) [...ادامه]

مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص طرح جامع ناحيه جنوب غرب خراسان رضوي - تربت حيدريه استاندار محترم و رييس شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان خراسان رضوي در اجراي بند [...ادامه]

قانون اصلاح قانون عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در برخي از سازمانها و مجامع بين‌المللي

تصويب‌نامه در خصوص اقدام وزارت راه و شهرسازي نسبت به تكميل و بهره‌برداري از كل آزادراه تبريز ـ سهند وزارت راه و شهرسازي هيئت وزيران در جلسه مورخ 3/2/1391 بنا به پيشنهاد شماره [...ادامه]

اصلاح تصويب‌نامه در خصوص استقرار واحدهاي صنعتي در استانهاي گيلان، مازندران، گلستان سازمان حفاظت محيط زيست ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت جهاد كشاورزي وزارت راه و [...ادامه]

اصلاح تصويب‌نامه در خصوص ضوابط و معيارهاي استقرار واحدها و فعاليتهاي صنعتي و توليدي سازمان حفاظت محيط زيست ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت جهاد كشاورزي وزارت نيرو ـ [...ادامه]

آيين‌نامه اجرايي ماده (18) قانون افزايش بهره‌وري بخش كشاورزي و منابع طبيعي وزارت جهاد كشاورزي ـ وزارت راه و شهرسازي معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور سازمان حفاظت محيط [...ادامه]

آيين‌نامه اجرايي قانون اصلاح تبصره (1) ماده (47)قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت وزارت جهاد كشاورزي ـ سازمان حفاظت محيط زيست هيئت‌وزيران در جلسه مورخ 20/1/1391 بنا [...ادامه]

مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص مغايرت طرح تفصيلي با اساس طرح جامع زنجان (اراضي 700 هكتاري در حريم شهر) استاندار محترم و رييس شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان زنجان در اجراي بند (5) [...ادامه]

مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص مغايرت طرح تفصيلي با اساس طرح جامع زنجان (تغيير كاربري اراضي موسوم به باغ امين) استاندار محترم و رييس شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان زنجان در اجراي بند (5) [...ادامه]

مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص مغايرت طرح تفصيلي با اساس طرح جامع زنجان (احداث بلوار ولايت) استاندار محترم و رييس شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان زنجان در اجراي بند (5) [...ادامه]

اصلاح تصويب‌نامه موضوع ساعات كاري روزهاي پنجشنبه كاركنان زن شاغل كه داراي فرزند زير هفت سال و يا دانش‌آموز دوره ابتدايي مي‌باشند معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور نظر به اينكه در تصويب‌نامه شماره [...ادامه]

قانون موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه‌‌گذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري غنا

فهرست قوانين منسوخ صريح در بازه زماني 1335- 1285 هجري شمسيمتن بصورت کامل ...

تصويب‌نامه در خصوص برقراري مقررات لغو رواديد سي‌روزه براي دارندگان گذرنامه‌هاي عادي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و جمهوري چندمليتي بوليوي وزارت امور خارجه وزيران عضو كميسيون سياسي و دفاعي در جلسه مورخ 27/1/1391 بنا [...ادامه]

آيين‌نامه اجرايي ماده (184) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران سازمان حفاظت محيط زيست - معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور هيئت وزيران در [...ادامه]

اصلاح ماده (5) اساسنامه سازمان بورس و اوراق بهادار وزارت امور اقتصادي و دارايي هيئت وزيران در جلسه مورخ 17/2/1391 بنا به پيشنهاد [...ادامه]

راي وحدت رويه شماره1/6130/ه- مورخ24/2/1391 مديرعامل محترم روزنامه رسمي كشور گزارش وحدت رويه رديف 86/36 هيأت عمومي ديوان عالي [...ادامه]

فهرست قوانين منسوخ صريح در بازه زماني 22/11/1357ـ 1336 هجري شمسيمتن بصورت کامل ...

تصويب‌نامه درخصوص تقسيمات كشوري در استان خراسان جنوبي شهرستان قائنات وزارت كشور هيئت وزيران در جلسه مورخ 5/8/1390 بنا به پيشنهاد شماره 96287/42/4/1 مورخ [...ادامه]

تصويب‌نامه درخصوص تقسيمات كشوري در استان خراسان جنوبي شهرستان بيرجند وزارت كشور هيئت وزيران در جلسه مورخ 5/8/1390 بنا به پيشنهاد شماره 81539/42/4/1 مورخ [...ادامه]

آيين‌نامه اجرايي ماده (123) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ سازمان حفاظت محيط زيست معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور [...ادامه]

راي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شماره هـ/91/128 ،مورخ 31/2/1391 تاريخ دادنامه: 11/2/1391 شماره دادنامه: 67 [...ادامه]

راي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شماره هـ/91/121 ،مورخ 31/2/1391 تاريخ دادنامه: 11/2/1391 شماره دادنامه: 59 [...ادامه]

راي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شماره هـ/91/126 ،مورخ 31/2/1391 تاريخ دادنامه:11/2/1391 شماره دادنامه: 66 ـ 65 کلاسه پرونده: 91/126، 127 [...ادامه]

راي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شماره هـ/91/94 ،مورخ 31/2/1391 تاريخ دادنامه: 4/2/1391 شماره دادنامه: 39 [...ادامه]

راي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شماره هـ/91/125 ،مورخ 31/2/1391 تاريخ دادنامه: 11/2/1391 شماره دادنامه: 64 ـ63 [...ادامه]

الحاق يك تبصره به بند (د) ماده 5 آيين‌نامه جامع مديريت دانشگاه‌هاو مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي(مصوب جلسه 684 مورخ 12/10/1389 شوراي عالي انقلاب فرهنگي) (مصوب جلسه 710 مورخ 5/2/1391 شوراي عالي انقلاب فرهنگي) وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي [...ادامه]

اصلاح شق الف بند 2 ماده 4 آيين‌نامه احراز استعدادهاي برتر و نخبگي(مصوب جلسه 589 مورخ 14/6/1385 شوراي عالي انقلاب فرهنگي) (مصوب جلسه 710 مورخ 5/2/1391 شوراي عالي انقلاب فرهنگي) بنياد ملي نخبگان مصوبه «اصلاح شق [...ادامه]

مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص كاهش عرض حريم آزادراه تهران ـ كرج استاندار محترم و رييس شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان البرز در اجراي بند (5) [...ادامه]

مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص طرح جامع ـ تفصيلي شهر پرندك استاندار محترم و رييس شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان مركزي در اجراي بند (5) [...ادامه]

قانون بودجه سال 1391 كل كشور

مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص الحاق زمين به ميزان 7/8 هكتار به محدوده شهر صفي‌آباد جهت تأمين اراضي موردنياز مسكن مهر استاندار محترم و رييس شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان خراسان شمالي در اجراي بند [...ادامه]

مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص طرح جامع شهر الوند استاندار محترم و رييس شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان قزوين در اجراي بند (5) [...ادامه]

مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص طرح جامع شهر صفي‌آباد استاندار محترم و رييس شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان خوزستان پيرو نامه شماره 90/300/108290 [...ادامه]

مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص طرح جامع شهر دهدز استاندار محترم و رييس شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان خوزستان پيرو نامه شماره 90/300/98022 [...ادامه]

اصلاح تبصره ماده (5) آيين‌نامه نحوه واگذاري دارايي‌هاي غيرضرور و اماكن رفاهي بانكها وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران نظر به اينكه [...ادامه]

دستورالعمل ساماندهي واحدهاي اجراي احكام كيفري شماره100/8563/9000 [...ادامه]

قانون عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در آژانس بين‌المللي انرژيهاي تجديدپذير

قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون لغو ضرورت تصديق رسمي اسناد دولتي بيگانه مصوب 1961 ميلادي برابر با 1340 هجري شمسي

قانون افشاي نقض حقوق بشر توسط آمريكا و انگليس در جهان امروز

قانون اجازه افزايش سهميه دولت جمهوري اسلامي ايران در صندوق بين‌المللي پول و پذيرش اصلاحيه اساسنامه آن

قانون اصلاح ماده (1) قانون هدفمند كردن يارانه‌ها

نظريه‌‌‌ رئيس مجلس شوراي اسلامي موضوع صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85)و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران»

تكمله و اصلاحات قوانين منسوخ صريح در بازه زماني22/11/1357- 1336 هجري شمسيمتن بصورت کامل ...

آيين‌نامه اجرايي ماده (156) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران وزارت صنعت، معدن و تجارت - وزارت نفت - وزارت امور اقتصادي و دارايي معاونت برنامه‌ريزي [...ادامه]

آيين‌‌نامه اجرايي ماده (41) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران وزارت ورزش و جوانان - معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور هيئت وزيران در [...ادامه]

آيين‌نامه اجرايي بند «ب» ماده (46) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات - وزارت اطلاعات معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور معاونت توسعه [...ادامه]

دستورالعمل تبصره (2) ماده (134) قانون برنامه پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران وزارت نفت - وزارت نيرو - معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور هيئت وزيران [...ادامه]

اصلاح تصويبنامه درخصوص پرداخت هزينه بيمه عمر و حوادث كليه جانبازان و آزادگان شاغل و غيرشاغل و خانواده شاهد (والدين و همسر) بنياد شهيد و امور ايثارگران - وزارت اموراقتصادي و دارايي - وزارت تعاون، كار و رفاه [...ادامه]

اصلاح آيين‌نامه اجرايي شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور هيئت وزيران در جلسه مورخ 17/2/1391 بنا به [...ادامه]

اصلاح آيين‌نامه اجرايي ماده (2) قانون جامع حمايت از حقوق معلولان شماره45515/ت47457ك [...ادامه]

راي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شماره هـ/88/781 ،مورخ 7/3/1391 تاريخ دادنامه: 18/2/1391 شماره دادنامه: 71 [...ادامه]

راي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شماره هـ/91/205،مورخ 8/3/1391 تاريخ دادنامه: 25/2/1391 شماره دادنامه:104ـ103 [...ادامه]

راي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شماره هـ/91/156 ،مورخ 7/3/1391 تاريخ دادنامه: 18/2/1391 شماره دادنامه: 72 [...ادامه]

راي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شماره هـ/91/203مورخ 7/3/1391 تاريخ دادنامه: 25/2/1391 شماره دادنامه: 102 [...ادامه]

مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص تثبيت كاربريهاي عمومي در شهر تهران تا سال 1395 شهردار محترم تهران پيرو اعلام مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران به شماره [...ادامه]

مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص طرح جامع شهر سفيدشهر استاندار محترم و رييس شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان اصفهان در اجراي بند (5) [...ادامه]

مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص طرح جامع شهر مهاباد استاندار محترم و رييس شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان اصفهان در اجراي بند (5) [...ادامه]

قانون اساسنامه شركت بين‌المللي اسلامي تأمين مالي تجاري (وابسته به بانك توسعه اسلامي)

قانون تصويب احكام و مصوبات بيست و چهارمين كنگره اتحاديه جهاني پست (upu) منعقدشده در ژنو سال 2008 ميلادي ـ (1387 هجري شمسي)

تصويب‌نامه در خصوص تبديل روستاي هنزا مركز بخش هنزااز توابع شهرستان رابر استان كرمان به شهر وزارت كشور وزيران عضو كميسيون سياسي و دفاعي در جلسه مورخ 1/8/1390 بنا به [...ادامه]

تصويب‌نامه در خصوص الزام دستگاههاي اجرايي در ورود لامپهاي رشته‌اي التهابي براي پيشگيري از اتلاف انرژي وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت نيرو ـ وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي بانك مركزي [...ادامه]

آيين‌نامه اجرايي بند (الف) ماده (9) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي ـ معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور وزارت راه و شهرسازي [...ادامه]

اساسنامه صندوق نوآوري و شكوفايي نهاد رياست جمهوري ـ وزارت علوم، تحقيقات و فناوري ـ معاونت علمي و فناوري رييس جمهور [...ادامه]

لغو آيين‌نامه اجرايي بند (ج) و تبصره (2) ماده (54)قانون مديريت خدمات كشوري معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس‌جمهور هيئت وزيران در جلسه مورخ 3/3/1391 به [...ادامه]

اصلاح جزء (3) بند (الف) تصويب‌نامه موضوع ضريب حقوق بازنشستگان وظيفه‌بگيران يا مستمري‌بگيران وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي [...ادامه]

راي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شماره هـ/91/46 ، مورخ 7/3/1391 تاريخ دادنامه: 28/1/1391 شماره دادنامه: 22 کلاسه [...ادامه]

راي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شماره هـ/88/983 ،مورخ 16/3/1391 تاريخ دادنامه: 25/2/1391 شماره دادنامه: 95 کلاسه [...ادامه]

راي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شماره هـ/89/859 ،مورخ 16/3/1391 تاريخ دادنامه: 1/3/1391 شماره دادنامه: 117 کلاسه [...ادامه]

راي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شماره هـ/91/232 ،مورخ 16/3/1391 تاريخ دادنامه: 1/3/1391 شماره دادنامه: 118 [...ادامه]

راي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شماره هـ/91/223 ،مورخ 10/3/1391 تاريخ دادنامه: 1/3/1391 شماره دادنامه: 107 [...ادامه]

تكميل عنوان دانشگاه شهيد مدني (مصوب جلسه 710 مورخ 5/2/1391 شوراي عالي انقلاب فرهنگي) وزارت علوم، تحقيقات و فناوري مصوبه [...ادامه]

راهكارهاي بهبود وضعيت نخبگان و استعدادهاي برتر (مصوب جلسه 706 مورخ 11/11/1390 شوراي عالي انقلاب فرهنگي) بنياد ملي نخبگان وزارت علوم، تحقيقات و فناوري [...ادامه]

قانون اصلاح مواد (196) و (197) آيين‌نامه داخلي مجلس

قانون تسري فوق‌العاده خاص كارمندان سازمانهاي پزشكي قانوني كشورو انتقال خون ايران به كارمندان سازمان دامپزشكي كشور و سازمان زندانهاو اقدامات تأميني و تربيتي كشور

قانون اصلاحيه ضميمه سوم و پيوست (1) ضميمه ششم قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به ضمائم (3)، (4) و (6) كنوانسيون بين‌المللي جلوگيري از آلودگي دريا ناشي از كشتيها

قانون وظايف و اختيارات وزارت نفت

عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در سازمان منطقه‌اي درياي پاك

تصويب‌نامه در خصوص تقسيمات كشوري در استان البرز وزارت كشور هيئت وزيران در جلسه مورخ 17/2/1391 بنا به پيشنهاد شماره 49530/42/4/1 مورخ [...ادامه]

مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص طرح جامع شهر فلاورجان استاندار محترم و رييس شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان اصفهان در اجراي بند (5) [...ادامه]

مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص طرح جامع شهر ابوزيدآباد استاندار محترم و رييس شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان اصفهان در اجراي بند (5) [...ادامه]

مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص طرح راهبردي - ساختاري (جامع) شهر گرمدره استاندار محترم و رييس شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان البرز در اجراي بند (5) [...ادامه]

مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص طرح جامع شهر جم استاندار محترم و رييس شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان بوشهر در اجراي بند (5) [...ادامه]

مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص طرح راهبردي - ساختاري (جامع) شهر مشكين‌دشت استاندار محترم و رييس شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان البرز در اجراي بند (5) [...ادامه]

آيين‌نامه ارائه خدمات الكترونيك قضايي در اجراي بند 6 سياست‌هاي كلي قضايي پنج ساله ابلاغي 1/9/1388 و بند ج ماده 48 [...ادامه]

اصلاحيه ماده چهاردهم نظامنامه دفتر ثبت ازدواج و طلاق مصوب 17/7/1310 مديرعامل محترم روزنامه رسمي كشور متن اصلاحي ماده چهاردهم نظامنامه دفتر ثبت ازدواج و [...ادامه]

قانون موافقتنامه تأسيس دالان حمل و نقل و گذر بين‌المللي بين دولتهاي جمهوري اسلامي ايران، سلطان‌نشين عمان، قطر، تركمنستان و جمهوري ازبكستان (موافقتنامه عشق‌آباد)

تصويب‌نامه در خصوص تغيير نام شهرستان تخت جلگه از توابع استان خراسان رضوي به فيروزه وزارت كشور وزيران عضو كميسيون سياسي و دفاعي در جلسه مورخ 1/8/1390 بنا به [...ادامه]

تصويب‌نامه در خصوص تبديل روستاي ماكلوان بالا مركز بخش سردار جنگل از توابع شهرستان فومن در استان گيلان به شهر وزارت كشور وزيران عضو كميسيون سياسي و دفاعي در جلسه مورخ 18/10/1390 بنا به [...ادامه]

تصويب‌نامه در خصوص تبديل روستاي ماژين از توابع بخش ماژين شهرستان دره شهر به شهر وزارت كشور وزيران عضو كميسيون سياسي و دفاعي در جلسه مورخ 1/8/1390 بنا به [...ادامه]

اصلاح آيين‌نامه اجرايي قانون تشكيلات و اختيارات سازمان اوقاف و امور خيريه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي - سازمان اوقاف وامور خيريه هيئت وزيران در جلسه [...ادامه]

اصلاح اساسنامه صندوق تأمين اجتماعي وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي هيئت وزيران در جلسه مورخ 7/3/1391 بنا به [...ادامه]

تصويب‌نامه درخصوص ضريب حقوق سال 1391 معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس‌جمهور معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور هيئت وزيران [...ادامه]

حذف رديفهاي (10) و (11) فهرست پيوست تصويب‌نامه شماره 116689/ت45059ه- مورخ 8/6/1390 وزارت كشور هيئت وزيران در جلسه مورخ 26/2/1391 كه در مركز استان خراسان رضوي [...ادامه]

آيين‌نامه نحوه برگزاري، اداره جلسات و اخذ تصميم هيئت تجديدنظر،موضوع ماده (64) قانون اجراي سياستهاي كلي اصل (44) قانون اساسي وزارت امور اقتصادي و دارايي - مركز ملي رقابت معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس‌جمهور معاونت [...ادامه]

آيين‌نامه اجرايي ماده (15) قانون نظام جامع دامپروري كشور وزارت جهاد كشاورزي هيئت وزيران در جلسه مورخ 20/1/1391 بنا به پيشنهاد شماره 51448/020 [...ادامه]

مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص مغايرت اساسي بجنورد (تغيير كاربري اراضي جهت تأمين معوض توسعه فرودگاه بجنورد) استاندار محترم و رييس شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان خراسان شمالي در اجراي بند [...ادامه]

مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص مغايرت اساسي طرح تفصيلي با طرح جامع شهر گلپايگان استاندار محترم و رييس شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان اصفهان در اجراي بند (5) [...ادامه]

اصلاحيه در خصوص قانون اصلاحيه ضميمه سوم و پيوست (1) ضميمه ششم قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به ضمائم (3)، (4) و (6) كنوانسيون بين‌المللي جلوگيري از آلودگي دريا ناشي از كشتيهامتن بصورت کامل ...

اصلاحيه شماره14368 [...ادامه]

نظريه‌هاي‌‌‌ رئيس مجلس شوراي اسلامي موضوع صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85)و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران»

راي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شماره هـ/91/226 ،مورخ 16/3/1391 تاريخ دادنامه: 1/3/1391 شماره دادنامه: 115 الي 110 [...ادامه]

راي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شماره هـ/89/447،مورخ 30/3/1390 تاريخ دادنامه: 8/3/1391 شماره دادنامه: 128 [...ادامه]

مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص الحاق اراضي تعاوني مسكن تاكسيرانان به محدوده شهر جهرم استاندار محترم و رييس شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان فارس در اجراي بند (5) [...ادامه]

ضوابط اجرايي قانون بودجه سال 1391 كل كشور كليه دستگاههاي اجرايي هيئت وزيران در جلسه مورخ 24/3/1391 به استناد بند (113) قانون [...ادامه]

آيين‌نامه اجرايي ماده (185) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور - سازمان حفاظت محيط‌زيست هيئت‌وزيران در [...ادامه]

آيين‌نامه استفاده از اراضي، احداث بنا و تأسيسات در خارج از حريم شهرها و محدوده روستاها وزارت راه و شهرسازي هيئت وزيران در جلسه مورخ 10/2/1391 بنا به پيشنهاد وزارت [...ادامه]

اصلاح بند (1) تصويب‌نامه شماره 27316/ت28213ه- مورخ 5/5/1384 وزارت دادگستري هيئت‌وزيران در جلسه مورخ 21/3/1391 بنا به پيشنهاد شماره 48279/01/90 مورخ 27/12/1390 [...ادامه]

اصلاح بندهاي (2) و (3) آيين‌نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي - وزارت صنعت، معدن و تجارت وزارت امور اقتصادي و [...ادامه]

الحاق تبصره (2) به ماده (7) آيين‌نامه اجرايي ماده (63) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (واگذاري حق برداشت جديد آب) وزارت نيرو - وزارت جهاد كشاورزي - معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور [...ادامه]

مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص الحاق 30 هكتار اراضي تعاوني مسكن فرهنگيان به محدوده شهر گرمسار استاندار محترم و رييس شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان سمنان در اجراي بند (5) [...ادامه]

قانون حذف نام پست بانك از فهرست شركتهاي مشمول واگذاري قانون اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي

نظريه‌هاي‌‌‌ رئيس مجلس شوراي اسلامي موضوع صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85)و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران»

اصلاح تصويب‌نامه ضريب حقوق سال 1391 معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور [...ادامه]

قانون موافقتنامه حمل و نقل بين‌المللي جاده‌اي كالا و مسافر بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري اسلامي پاكستان

قانون افزايش سرمايه جمهوري اسلامي ايران در صندوق اوپك براي توسعه بين‌المللي

قانون موافقتنامه اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و جلوگيري از فرار مالياتي در مورد مالياتهاي بردرآمد و سرمايه و تشريفات (پروتكل) الحاقي مربوطبين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري اسلووني

نظريه‌هاي‌‌‌ رئيس مجلس شوراي اسلامي موضوع صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران»

تصويب‌نامه درخصوص اصلاحات تقسيماتي در استان خراسان رضوي وزارت كشور هيئت وزيران در جلسه مورخ 26/2/1391 بنا به پيشنهاد شماره 134072/42/4/1 مورخ8/9/1390 [...ادامه]

تصويب‌نامه درخصوص تشكيل كارگروه توسعه گردشگري سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري هيئت وزيران در جلسه مورخ 24/3/1391 به [...ادامه]

اصلاح تصويب‌نامه شماره 181469/ت47588هـ مورخ 19/9/1390 وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران [...ادامه]

مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در زمينه سند جامع ارتقاي كيفي سيما و منظر شهر اعضاي محترم شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران [...ادامه]

مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص طرح جامع سمنان (الحاق 105 هكتار جهت مسكن مهر) استاندار محترم و رييس شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان سمنان در اجراي بند (5) [...ادامه]

مصوبه شوراي‌عالي شهرسازي و معماري ايران درخصوص مغايرتهاي طرح تفصيلي با اساس طرح جامع اهواز استاندار محترم و رئيس شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان خوزستان در اجراي بند (5) [...ادامه]

مصوبه شوراي‌عالي شهرسازي و معماري ايران درخصوص طرح جامع شهر بوئين‌زهرا استاندار محترم و رئيس شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان قزوين در اجراي بند (5) [...ادامه]

مصوبه شوراي‌عالي شهرسازي و معماري ايران درخصوص طرح جامع شهر كلاردشت استاندار محترم و رئيس شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان مازندران در اجراي بند (5) [...ادامه]

مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص مغايرت اساسي شهر بجنورد (ساماندهي سكونتگاههاي غيررسمي باغ نجاتي و احمدآباد) استاندار محترم و رييس شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان خراسان شمالي در اجراي بند [...ادامه]

مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص مغايرت اساسي نجف‌آباد (تغيير كاربري اراضي 30 هكتاري) استاندار محترم و رييس شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان اصفهان در اجراي بند (5) [...ادامه]

مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص طرح جامع شهر زواره استاندار محترم و رييس شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان اصفهان در اجراي بند (5) [...ادامه]

اصلاحيه ماده (26) آيين‌نامه اجرايي اصلاحيه قانون مبارزه با مواد مخدر شماره1132701/16 [...ادامه]

نظريه‌هاي تفسيري شوراي نگهبان در خصوص اصول 58 و 138 قانون اساسي شماره47147/30/91 [...ادامه]

قانون اصلاح موادي از قانون آيين‌نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي

اصلاح بند (9) تصويب‌نامه شماره 10240/ت45794ه- مورخ 26/1/1391 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي - معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور نظر به [...ادامه]

تصويب‌نامه درخصوص تعيين وزارت راه و شهرسازي (سازمان راهداري و حمل نقل جاده‌اي) به عنوان دستگاه اجرايي طرف عضويت در فدراسيون بين‌المللي راه وزارت راه و شهرسازي هيئت وزيران در جلسه مورخ 4/4/1391 بنا به پيشنهاد شماره [...ادامه]

لغو تصويب‌نامه‌هاي شماره 209190/47702/ت213 ه- مورخ 25/10/1390و شماره 752/ت47702ه- مورخ 6/1/1391 و بخشنامه شماره 177/91/200 مورخ 7/1/1391 معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس‌جمهور از تاريخ 1/4/1391 وزارت علوم، تحقيقات و فناوري - وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي [...ادامه]

دستورالعمل اجرايي ماده (221) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران در اجراي ماده (221) قانون برنامه پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران كه مقرر [...ادامه]

انتخاب رئيس شوراي تخصصي حوزوي (مصوب جلسه 713 مورخ 16/3/1391 شوراي عالي انقلاب فرهنگي) شوراي تخصصي حوزوي مصوبه «انتخاب رئيس [...ادامه]

تأييد انتخاب رئيس دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني گلستان (مصوب جلسه 713مورخ 16/3/1391 شوراي عالي انقلاب فرهنگي) وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مصوبه [...ادامه]

تأييد انتخاب رئيس دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني البرز (مصوب جلسه 713مورخ 16/3/1391 شوراي عالي انقلاب فرهنگي) وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مصوبه [...ادامه]

تأييد انتخاب رئيس دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني شهيد بهشتي (مصوب جلسه 713مورخ 16/3/1391 شوراي عالي انقلاب فرهنگي) وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مصوبه [...ادامه]

تأييد انتخاب نمايندگان شوراي عالي انقلاب فرهنگي در شوراي تخصصي حوزوي (مصوب جلسه 713مورخ 16/3/1391 شوراي عالي انقلاب فرهنگي) شوراي تخصصي حوزوي مصوبه «تأييد انتخاب نمايندگان [...ادامه]

مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص تبديل اراك به كلانشهر استاندار محترم و رييس شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان مركزي در اجراي بند (5) [...ادامه]

مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص مغايرتهاي طرح تفصيلي با اساس طرح جامع گرمساردر زمينه الحاق 30 هكتار اراضي تعاوني مسكن فرهنگيان به محدوده شهر گرمسار استاندار محترم و رييس شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان سمنان پيرو نامه به شماره [...ادامه]

عضويت رئيس بنياد شهيد و امور ايثارگران در شوراي فرهنگ عمومي (مصوب جلسه 713مورخ 16/3/1391 شوراي عالي انقلاب فرهنگي) شوراي فرهنگ عمومي مصوبه «عضويت رئيس بنياد [...ادامه]

انتخاب رئيس شوراي تخصصي حوزوي (مصوب جلسه 713 مورخ 16/3/1391 شوراي عالي انقلاب فرهنگي) شوراي تخصصي حوزوي مصوبه «انتخاب رئيس [...ادامه]

تأييد انتخاب رئيس دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني گلستان (مصوب جلسه 713مورخ 16/3/1391 شوراي عالي انقلاب فرهنگي) وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مصوبه [...ادامه]

تأييد انتخاب رئيس دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني البرز (مصوب جلسه 713مورخ 16/3/1391 شوراي عالي انقلاب فرهنگي) وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مصوبه [...ادامه]

تأييد انتخاب رئيس دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني شهيد بهشتي (مصوب جلسه 713مورخ 16/3/1391 شوراي عالي انقلاب فرهنگي) وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مصوبه [...ادامه]

تأييد انتخاب نمايندگان شوراي عالي انقلاب فرهنگي در شوراي تخصصي حوزوي (مصوب جلسه 713مورخ 16/3/1391 شوراي عالي انقلاب فرهنگي) شوراي تخصصي حوزوي مصوبه «تأييد انتخاب نمايندگان [...ادامه]

امكان ادامه تحصيل دارندگان مدال طلاي المپيادهاي بين‌المللي رياضي، فيزيك و كامپيوتر در رشته‌هاي گروه پزشكي و دارندگان مدال طلاي المپيادهاي ادبي در رشته‌هاي گروه علوم انساني و گروه هنر (مصوب جلسه 712مورخ 2/3/1391 شوراي عالي انقلاب فرهنگي) وزارت علوم، تحقيقات و فناوري - وزارت بهداشت، درمان [...ادامه]

آيين‌نامه اجرايي قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي شماره100/14843/9000 [...ادامه]

نظريه‌‌‌‌ رئيس مجلس شوراي اسلامي موضوع صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران»متن بصورت کامل ...

تصويب‌نامه درخصوص افزايش مستمري‌هاي بازنشستگان و مستمري‌بگيران صندوق تأمين اجتماعي وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي هيئت وزيران در جلسه مورخ 28/3/1391 بنا به [...ادامه]

تصويب‌نامه در خصوص تقسيمات كشوري در استان آذربايجان شرقي وزارت كشور وزيران عضو كميسيون سياسي و دفاعي هيئت دولت در جلسه مورخ 24/3/1391 بنا [...ادامه]

تصويب‌نامه در خصوص تقسيمات كشوري در استان كرمانشاه وزارت كشور وزيران عضو كميسيون سياسي و دفاعي در جلسه مورخ 8/3/1390 بنا [...ادامه]

تصويب‌نامه در خصوص تعيين تعرفه خدمات تشخيصي و درماني در بخش دولتي در سال 1391متن بصورت کامل ...

تصويب‌نامه در خصوص تعيين آقاي محمود احمدي بيغش به عنوان استاندار خراسان شمالي وزارت كشور هيئت وزيران در جلسه مورخ 7/4/1391 بنا به پيشنهاد وزارت كشور [...ادامه]

تصويب‌نامه در خصوص تعيين سقف تعرفه‌هاي خدمات تشخيصي و درماني در بخش خصوصي در سال 1391 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي - وزارت صنعت، معدن و تجارت وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي [...ادامه]

آيين‌نامه اجرايي بند (الف) ماده (145) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران وزارت جهاد كشاورزي - معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران [...ادامه]

آيين‌نامه اجرايي ماده (15) قانون نظام جامع دامپروري كشور وزارت جهاد كشاورزي هيئت وزيران در جلسه مورخ 20/1/1391 بنا به پيشنهاد شماره [...ادامه]

آيين‌نامه اجرايي ماده (185) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور - سازمان حفاظت محيط‌زيست هيئت وزيران در [...ادامه]

اصلاح بند (2) تصويب‌نامه موضوع تحت پوشش قراردادن اتباع ايراني فاقد بيمه از بيمه خدمات درماني وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي - وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي معاونت برنامه‌ريزي و [...ادامه]

الحاق بند (12) به ماده (3) موضوع تصويب‌نامه شماره 44939/ت31648ه- مورخ 13/3/1383 نهاد رياست جمهوري - وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي هيئت وزيران در جلسه مورخ [...ادامه]

اصلاح ماده (9) آيين‌نامه اجرايي ماده (22) قانون مديريت خدمات كشوري معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس‌جمهور هيئت وزيران در جلسه مورخ 7/4/1391 [...ادامه]

قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون ورود موقت

تصويب‌نامه در مورد هزينه‌هاي قابل قبول مالياتي موضوع ماده 147 قانون مالياتهاي مستقيم وزارت امور اقتصادي و دارايي - وزارت صنعت، معدن و تجارت - وزارت تعاون، كار و [...ادامه]

آيين‌نامه مالي، معاملاتي، اداري و استخدامي صندوق توسعه ملي شماره 81155/ت 47244ه- [...ادامه]

آيين‌نامه اجرايي بند (80) قانون بودجه سال 1391 كل كشور وزارت دادگستري - معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران هيئت [...ادامه]

آيين‌نامه اجرايي ماده (63) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين وزارت راه و شهرسازي ‌‌- وزارت امور اقتصادي و دارايي - وزارت امور خارجه ‌ معاونت برنامه‌ريزي [...ادامه]

اصلاح تبصره ماده (8) آيين‌نامه اجرايي ماده (118)، بند (الف) ماده (151) و بند (ص) ماده (224) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران وزارت امور اقتصادي و دارايي - وزارت صنعت، معدن و تجارت - بانك مركزي جمهوري اسلامي [...ادامه]

اصلاحيه بند ج ماده 18 آيين‌نامه اجرايي موضوع ماده 6 نحوه اجراي محكوميتهاي مالي، مصوب 1378

تصويب‌نامه درخصوص تقسيمات كشوري در استان خوزستان وزارت كشور هيئت وزيران در جلسه مورخ 11/4/1391 بنا به پيشنهاد شماره 133760/42/4/1 مورخ [...ادامه]

تصويب‌نامه درخصوص تقسيمات كشوري در شهرستانهاي مرودشت، رستم و آمل وزارت كشور وزيران عضو كميـسيون سياسـي و دفاعي در جلـسه مـورخ 24/3/1391 بنا به [...ادامه]

اصلاح ماده (6) اساسنامه شركتهاي سهامي آب منطقه‌اي وزارت نيرو هيئت وزيران در جلسه مورخ 20/1/1391 بنا به پيشنهاد شماره 100/20/18363 مورخ 26/2/1389 وزارت نيرو و [...ادامه]

بخشنامه شماره 100/16492/9000 - 8/5/1391 رياست محترم قوه قضائيه شماره100/16660/9000 [...ادامه]

بخشنامه شماره 100/16488/9000 مورخ 8/5/1391 رياست محترم قوه قضائيه شماره100/16653/9000 [...ادامه]

بخشنامه شماره 100/16497/9000 - 8/5/1391 رياست محترم قوه قضائيه شماره100/16654/9000 [...ادامه]

بخشنامه شماره 100/16491/9000 - 8/5/1391 رياست محترم قوه قضائيه شماره100/16656/9000 [...ادامه]

بخشنامه شماره 100/16485/9000 - 8/5/1391 رياست محترم قوه قضائيه شماره100/16658/9000 [...ادامه]

قانون تمديد مهلت جذب اعتبارات پروژه‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي قانون بودجه سال 1390 كل كشور

تصويب‌نامه درخصوص تعيين ميزان جرايم نقدي مندرج در تبصره (1)ماده واحده قانون مجازات اشتغال به حرفه كاريابي و مشاوره شغلي بدون داشتن پروانه كار - مصوب 1380 – وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي - وزارت دادگستري هيئت وزيران در جلسه مورخ [...ادامه]

تصويب‌نامه درخصوص ايجاد معاونت قرآن و عترت در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس‌جمهور هيئت وزيران در جلسه مورخ 18/4/1391 به [...ادامه]

راي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شماره هـ/91/198 ،مورخ 14/5/1391 تاريخ دادنامه: 9/5/1391 شماره دادنامه: 261 [...ادامه]

بخشنامه به واحدهاي قضايي و دادسراهاي سراسر كشور به مناسبت فرا رسيدن ليالي قدر و در پيش بودن عيد سعيد فطر [...ادامه]

نظريه‌هاي‌‌‌ رئيس مجلس شوراي اسلامي موضوع صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85)و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران»

انتخاب 4 عضو حقيقي هيأت امناي بنياد سعدي (مصوب جلسه 714 مورخ 30/3/1391 شوراي عالي انقلاب فرهنگي) نهاد رياست جمهوري ماده واحده «انتخاب [...ادامه]

راي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شماره هـ/90/403 ،مورخ 11/5/1391 تاريخ دادنامه: 26/4/1391 شماره دادنامه: 222 [...ادامه]

راي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شماره هـ/89/69 ،مورخ 11/5/1391 تاريخ دادنامه: 26/4/1391 شماره دادنامه: 219 [...ادامه]

راي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شماره هـ/89/167 ،مورخ 14/5/1391 تاريخ دادنامه: 26/4/1391 شماره دادنامه: 220 [...ادامه]

راي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شماره هـ/90/688 ،مورخ 14/5/1391 تاريخ دادنامه: 19/4/1391 شماره دادنامه:204ـ203 [...ادامه]

راي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شماره هـ/91/534،مورخ 14/5/1391 تاريخ دادنامه: 26/4/1391 شماره دادنامه: 226 [...ادامه]

راي وحدت رويه شماره1/7161/152/110-مورخ 14/5/1391 مديرعامل محترم روزنامه رسمي كشور گزارش پرونده وحدت رويه رديف 89/46 هيأت عمومي ديوان [...ادامه]

راي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شماره هـ/89/783 ،مورخ 14/5/1391 تاريخ دادنامه: 26/4/1391 شماره دادنامه: 221 [...ادامه]

راي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شماره هـ/90/729 ، مو رخ 14/5/1391 تاريخ دادنامه: 19/4/1391 شماره دادنامه: 206 [...ادامه]

راي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شماره هـ/91/467 ،مورخ 11/5/1391 تاريخ دادنامه: 19/4/1391 شماره دادنامه: 207 [...ادامه]

راي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شماره هـ/91/535 ،مورخ 8/5/1391 تاريخ دادنامه: 26/4/1391 شماره دادنامه: 228 کلاسه [...ادامه]

راي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شماره هـ/89/303 ،مورخ 14/5/1391 تاريخ دادنامه: 22/3/1391 شماره دادنامه: 146 [...ادامه]

مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص الحاق نقاط جمعيتي سنجان و كرهرود به شهر اراك استاندار محترم و رييس شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان مركزي جلسه كميته منتخب شوراي [...ادامه]

قانون عضويت دولت جمهوري اسلامي‌ايران در مؤسسه منطقه‌اي استانداردسازي، ارزيابي انطباق، تأييد صلاحيت و اندازه‌شناسي (ريسكام)

نظريه‌ رئيس مجلس شوراي اسلامي موضوع صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران»

اصلاح اساسنامه صندوق تأمين اجتماعي

راي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شماره ه-/90/408 - 1016 ،مورخ 14/5/1391 تاريخ دادنامه: 19/4/1391 شماره دادنامه: 200-199 [...ادامه]

مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص آغاز مطالعات طرح نواحي توسعه و عمران استان البرز استاندار محترم و رييس شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان البرز در اجراي بند (5) [...ادامه]

نظريه‌هاي‌‌‌ رئيس مجلس شوراي اسلامي موضوع صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85)و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران»

آيين‌نامه هيأت مشاورين تدوين، تنقيح و تفسير قوانين شماره27746 [...ادامه]

اساسنامه صندوق ضمانت سپرده‌ها بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور هيئت وزيران در [...ادامه]

راي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شماره ه-/90/221 ،مورخ 14/5/1391 تاريخ دادنامه: 19/4/1391 شماره دادنامه: 205 [...ادامه]

راي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شماره ه-/91/536 - ه-/90/414 ،مورخ 14/5/1391 تاريخ دادنامه: 26/4/1391 شماره دادنامه: 225-224 [...ادامه]

راي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شماره ه-/88/423 ،مورخ 14/5/1391 تاريخ دادنامه: 26/4/1391 شماره دادنامه: 227 کلاسه پرونده: [...ادامه]

راي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شماره هـ/91/361 ،مورخ 10/5/1391 تاريخ دادنامه: 12/4/1391 شماره دادنامه: 183 [...ادامه]

راي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شماره هـ/91/757 ،مورخ 11/5/1391 تاريخ دادنامه: 12/4/1391 شماره دادنامه: 184 [...ادامه]

راي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شماره هـ/90/16 ،مورخ 16/5/1391 تاريخ دادنامه: 5/4/1391 شماره دادنامه: 152 [...ادامه]

انتصاب رئيس هيأت مديره و مديرعامل سازمان منطقه آزاد قشم جناب آقاي اسفنديار حيدري‌پور نظر به شايستگي‌ها و تجارب جنابعالي و به استناد ماده [...ادامه]

بخشنامه شماره 100/19279/9000 مورخ 28/5/1391 رياست محترم قوه قضائيه شماره100/19296/9000 [...ادامه]

بخشنامه شماره 100/19020/9000 ـ 25/5/1391 رياست محترم قوه قضائيه شماره100/19157/9000 [...ادامه]

پيشنـهاد شـماره 100/18378/9000 مـورخ 22/5/1391 رياست محترم قوه قضاييه شماره100/19580/9000 [...ادامه]

اصلاح تبصره ماده (34) آيين‌نامه اجرايي قانون تشكيلات و اختيارات سازمان حج و اوقاف و امور خيريه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي هيئت وزيران در جلسه مورخ 15/5/1391 بنا به پيشنهاد [...ادامه]

مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص طرح جامع منطقه نمونه گردشگري ديمه استاندار محترم و رييس شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان چهارمحال و بختياري شوراي عالي [...ادامه]

قانون عضويت دولت جمهوري‌ اسلامي ‌ايران در اتحاديه بين‌المللي مخابرات هوانوردي

قانون عضويت دولت جمهوري‌اسلامي ‌ايران در فدراسيون بين‌المللي آموزش اولياء

تصويب‌نامه درخصوص دايرنمودن فرمانداري ويژه در شهرستان ميناب وزارت كشور هيئت‌وزيران در جلسه مورخ 24/1/1391 كه در مركز استان هرمزگان تشكيل شد، [...ادامه]

تصويب‌نامه درخصوص تعيين كشورهاي داراي شرايط ويژه و پرداخت فوق‌العاده خاص ، به مأموران ثابت دولت جمهوري اسلامي ايران وزارت امور خارجه - معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور هيئت‌وزيران [...ادامه]

آيين‌نامه اجرايي ماده (7) قانون حمايت از حقوق مصرف‌كنندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت - وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي وزارت دادگستري - وزارت بهداشت، درمان [...ادامه]

آيين‌نامه اجرايي بند (الف) ماده (193) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران وزارت صنعت، معدن و تجارت - وزارت جهاد كشاورزي - وزارت كشور - وزارت نفت وزارت نيرو [...ادامه]

قانون حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي در تأمين نيازهاي كشور و تقويت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (104) قانون مالياتهاي مستقيم

تصويب‌نامه درخصوص تعيين خدمات حرفه‌اي در داروخانه‌هادر بخش دولتي و خصوصي نظام سلامت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي هيئت وزيران در جلسه مورخ 5/6/1391 بنا به [...ادامه]

مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص طرح جامع شهر جعفرآباد استاندار محترم و رييس شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان اردبيل در اجراي بند (5) [...ادامه]

مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص طرح جامع شهر كبودرآهنگ استاندار محترم و رييس شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان همدان در اجراي بند (5) [...ادامه]

مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص طرح جامع شهر ششده استاندار محترم و رييس شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان فارس در اجراي بند (5) [...ادامه]

مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص طرح جامع شهر گلشهر استاندار محترم و رييس شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان اصفهان در اجراي بند (5) [...ادامه]

مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص طرح جامع شهر بلداجي استاندار محترم و رييس شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان چهارمحال و بختياري در اجراي [...ادامه]

مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص مغايرت اساسي طرح تفصيلي با طرح جامع شهر بوانات استاندار محترم و رييس شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان فارس در اجراي بند (5) [...ادامه]

مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص طرح جامع شهر كوشكنار استاندار محترم و رييس شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان هرمزگان در اجراي بند (5) [...ادامه]

مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص طرح جامع ـ تفصيلي شهر ايزدخواست استاندار محترم و رييس شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان فارس در اجراي بند (5) [...ادامه]

مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص طرح جامع ناحيه شرق استان سمنان استاندار محترم و رييس شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان سمنان در اجراي بند (5) [...ادامه]

مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص طرح جامع شهر رامهرمز استاندار محترم و رييس شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان خوزستان در اجراي بند (5) [...ادامه]

مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص طرح جامع شهر گوهران استاندار محترم و رييس شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان هرمزگان در اجراي بند (5) [...ادامه]

مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص طرح جامع شهر قلندرآباد استاندار محترم و رييس شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان خراسان رضوي در اجراي بند [...ادامه]

مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص طرح جامع شهر فرادنبه استاندار محترم و رييس شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان چهارمحال و بختياري در اجراي [...ادامه]

مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص طرح جامع ـ تفصيلي شهر سيدان استاندار محترم و رييس شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان فارس در اجراي بند (5) [...ادامه]

مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص طرح جامع شهر باغملك استاندار محترم و رييس شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان خوزستان در اجراي بند (5) [...ادامه]

قانون تعيين تكليف استخدامي مربيان حق‌التدريس سازمان آموزش فني و حرفه‌اي كشور به رسمي و پيماني

نظريه‌هاي‌‌‌ رئيس مجلس شوراي اسلامي موضوع صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85)و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران»

راي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شماره ه-/89/116 ،مورخ 5/6/1391متن بصورت کامل ...

راي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شماره ه-/89/206 ،مورخ 5/6/1391 تاريخ دادنامه: 16/5/1391 شماره دادنامه: 275 کلاسه [...ادامه]

مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص الحاق اراضي به محدوده شهر اردكان استاندار محترم و رييس شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان فارس در اجراي بند (5) [...ادامه]

مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص طرح جامع شهر سردشت استاندار محترم و رييس شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان هرمزگان در اجراي بند (5) [...ادامه]

مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص طرح جامع شهر بستان استاندار محترم و رييس شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان خوزستان در اجراي بند (5) [...ادامه]

مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص طرح جامع شهر كنارتخته استاندار محترم و رييس شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان فارس در اجراي بند (5) [...ادامه]

راي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شماره هـ/88/498،مورخ 4/6/1391 تاريخ دادنامه: 9/5/1391 شماره دادنامه: [...ادامه]

راي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شماره هـ/87/900 ،مورخ 5/6/1391 تاريخ دادنامه: 9/5/1391 شماره دادنامه: 262 کلاسه پرونده: [...ادامه]

راي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شماره هـ/91/533 ،مورخ 21/5/1391 تاريخ دادنامه: 26/4/1391 شماره دادنامه: 218 [...ادامه]

راي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شماره هـ/89/558،مورخ 21/5/1391 تاريخ دادنامه: 26/4/1391 شماره دادنامه: 223 کلاسه پرونده: 89/558 [...ادامه]

راي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شماره هـ/90/245 ،مورخ12/6/1391 تاريخ دادنامه: 2/5/1391 شماره دادنامه: 245 کلاسه [...ادامه]

تكميل تركيب و انتخاب اعضاي جديد شوراي اسلامي شدن دانشگاه‌ها و مراكز آموزشي (مصوب جلسه 714 مورخ 30/3/1391 شوراي عالي انقلاب فرهنگي) شوراي اسلامي شدن دانشگاه‌ها و مراكز آموزشي [...ادامه]

تأييد انتخاب رئيس دانشگاه تحصيلات تكميلي زنجان (مصوب جلسه 715 مورخ 13/4/1391 شوراي عالي انقلاب فرهنگي) وزارت علوم، تحقيقات و فناوري مصوبه [...ادامه]

تأييد انتخاب رئيس دانشگاه ولايت ايرانشهر (مصوب جلسه 715 مورخ 13/4/1391 شوراي عالي انقلاب فرهنگي) وزارت علوم، تحقيقات و فناوري مصوبه [...ادامه]

تأييد انتخاب رئيس دانشگاه صنعتي سيرجان (مصوب جلسه 715 مورخ 13/4/1391 شوراي عالي انقلاب فرهنگي) وزارت علوم، تحقيقات و فناوري مصوبه [...ادامه]

تأييد انتخاب رئيس دانشگاه مازندران (مصوب جلسه 707 مورخ 25/11/1390 شوراي عالي انقلاب فرهنگي) وزارت علوم، تحقيقات و فناوري مصوبه [...ادامه]

تأييد انتخاب رئيس دانشگاه تحصيلات تكميلي كرمان (مصوب جلسه 715 مورخ 13/4/1391 شوراي عالي انقلاب فرهنگي) وزارت علوم، تحقيقات و فناوري مصوبه [...ادامه]

تأييد انتخاب رئيس دانشگاه دريانوردي و علوم دريايي چابهار (مصوب جلسه 715 مورخ 13/4/1391 شوراي عالي انقلاب فرهنگي) وزارت علوم، تحقيقات و فناوري مصوبه [...ادامه]

تأييد انتخاب رئيس دانشگاه كاشان (مصوب جلسه 715 مورخ 13/4/1391 شوراي عالي انقلاب فرهنگي) وزارت علوم، تحقيقات و فناوري مصوبه [...ادامه]

مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص طرح جامع شهر قطب‌آباد استاندار محترم و رييس شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان فارس در اجراي بند (5) [...ادامه]

مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص طرح جامع شهر جويم استاندار محترم و رييس شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان فارس در اجراي بند (5) [...ادامه]

مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص طرح جامع شهر پارسيان استاندار محترم و رييس شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان هرمزگان در اجراي بند (5) [...ادامه]

مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص طرح جامع ـ تفصيلي شهر علامرودشت استاندار محترم و رييس شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان فارس در اجراي بند (5) [...ادامه]

مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص طرح جامع شهر گله‌دار استاندار محترم و رييس شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان فارس در اجراي بند (5) [...ادامه]

مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص طرح جامع شهر قمصر استاندار محترم و رييس شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان اصفهان در اجراي بند (5) [...ادامه]

مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص طرح جامع ـ تفصيلي شهر دژكرد استاندار محترم و رييس شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان فارس در اجراي بند (5) [...ادامه]

مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص طرح جامع شهر سوسنگرد استاندار محترم و رييس شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان خوزستان در اجراي بند (5) [...ادامه]

نظريه شماره 1114/7ـ 5/6/1391 در مورد اعمال ماده 2 قانون نحـوه اجراي محكوميتهاي مالي و اصلاحيه بند ج ماده 18 و آيين‌نامه اجرايي موضوع ماده 6 قانون مذكور اصلاحي مورخ 31/4/1391 رياست محترم قوه قضائيه نظريه شماره 1114/7ـ 5/6/1391 شماره پرونده: 734ـ26ـ91 [...ادامه]

قانون عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در فدراسيون بين‌المللي اتحاديه زنبورداران

قانون عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در انجمن بين‌المللي پاركهاي علمي

قانون الحاق تشريفات (پروتكل) آمادگي، واكنش و همكاري منطقه‌اي در مبارزه با سوانح آلودگي نفتي الحاقي به كنوانسيون چهارچوب حفاظت از محيط زيست دريايي درياي خزر

قانون تشريفات (پروتكل) اصلاحي موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و برنامه اسكان انساني سازمان ملل متحد جهت تأسيس دفتر زيستگاه (هبيتات) سازمان ملل متحد براي كاهش بلايا در تهران

قانون تعيين حدود مسؤوليت شركتهاي هواپيمايي ايراني

قانون موافقتنامه حمل و نقل هوايي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت فدراسيون روسيه و تشريفات (پروتكل) الحاقي آن

تصويب‌نامه در مورد تغيير دستگاه اجرايي طرح «بهسازي محور رامهرمز - ميداود - باغملك» وزارت راه و شهرسازي - معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور هيئت وزيران در [...ادامه]

تصويب‌نامه در خصوص تشكيل كارگروهي در زمينه استفاده از فناوري‌هاي نوين در ايجاد پديده‌هاي طبيعي و مهار پديده‌هاي مخرب وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح - وزارت نيرو - وزارت علوم، تحقيقات و فناوري وزارت [...ادامه]

آيين‌نامه اجرايي ماده (29) قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي وزارت دادگستري - وزارت كشور هيئت وزيران در جلسه مورخ 15/5/1391 بنا به پيشنهاد [...ادامه]

قانون تفسير قانون ابطال اسناد و فروش رقبات، آب و اراضي موقوفه مصوب1371

قانون عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در انجمن جهاني زيرساختارهاي حمل و نقل دريايي پيانك (PIANC)

تصميم‌نامه در مورد جايگزيني شركت انبارهاي عمومي و خدمات گمركي ايران به عنوان سازمان مسؤول منطقه ويژه اقتصادي نمين نهاد رياست جمهوري تصميم نمايندگان ويژه رييس جمهور در شوراي هماهنگي مناطق آزاد تجاري [...ادامه]

اصلاح اساسنامه شركت فناوري اطلاعات ايران وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات هيئت وزيران در جلسه مورخ 25/4/1391 بنا به پيشنهاد [...ادامه]

راي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شماره هـ/91/441 ،مورخ 19/6/1391 تاريخ دادنامه: 19/4/1391 شماره دادنامه: 202 [...ادامه]

قانون الحاق يك تبصره به بند (ب) ماده (20) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران

تصويب‌نامه در خصوص تقسيمات كشوري در شهرستان ري وزارت كشور وزيران عض-و كميس-يون سياسي و دف-اعي در ج-لسه م-ورخ 24/3/1391 بن-ا به [...ادامه]

تصميم نمايندگان ويژه رييس‌جمهور در خصوص تعيين اعضاي هيئت مديره سازمانهاي مناطق آزاد تجاري-صنعتي و ويژه اقتصادي نهاد رياست جمهوري تصميم نمايندگان ويژه رييس‌جمهور در شوراي هماهنگي مناطق آزاد تجاري-صنعتي و [...ادامه]

لغو بند (6) تصميم‌نامه شماره 44569/ت48119ن مورخ 7/3/1391 نهاد رياست جمهوري دبيرخانه شوراي هماهنگي مناطق آزاد تجاري-صنعتي و ويژه اقتصادي تصميم نمايندگان [...ادامه]

آيين‌نامه ايمني كار با ماشين‌آلات عمراني

حذف بند ج دستورالعمل عفو محكومان عيد فطر شماره100/23620/9000 [...ادامه]

مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص اصلاحيه مصوبه شهرك نمونه گردشگري زرنديه استاندار محترم و رييس شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان مركزي شوراي عالي شهرسازي و [...ادامه]

مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص طرح جامع شهر خوي استاندار محترم و رييس شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان آذربايجان غربي در اجراي بند [...ادامه]

مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص الحاق اراضي دهلكوه به محدوده بيرجند استاندار محترم و رييس شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان خراسان جنوبي در اجراي بند [...ادامه]

مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص طرح توسعه و عمران (جامع) ناحيه مرند استاندار محترم و رييس شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان آذربايجان شرقي در اجراي بند [...ادامه]

مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص طرح توسعه و عمران (جامع) ناحيه اهر استاندار محترم و رييس شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان آذربايجان شرقي در اجراي بند [...ادامه]

مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص مغايرت طرح تفصيلي با اساس طرح جامع شهر انديمشك (تغيير كاربري 5/5 هكتار اراضي از اداري به مسكوني) استاندار محترم و رييس شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان خوزستان پيرو نامه به شماره [...ادامه]

مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص الحاق 9755 مترمربع اراضي متعلق به شركت تعاوني سازمان پنبه استاندار محترم و رييس شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان گلستان در اجراي بند (5) [...ادامه]

توضيح ضروري روزنامه رسمي: نظر به اينكه نامه معاون محترم توسعه مديريت، حقوقي و امور مجلس سهواً در روزنامه رسمي [...ادامه]

اصلاح مصوبه شوراي عالي استاندارد در خصوص نصب كيسه ايمني هوا بر روي خودرو وزارت كشور ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ سازمان ملي استاندارد ايران [...ادامه]

راي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شماره هـ/88/343 ،مورخ 5/7/1391 تاريخ دادنامه: 23/5/1391 شماره دادنامه: 289 کلاسه [...ادامه]

راي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شماره هـ/89/114 ،مورخ 8/7/1391 تاريخ دادنامه: 6/6/1391 شماره دادنامه: 300 [...ادامه]

راي هيأت عمومي ديوان عدالت اداريشماره هـ/91/775 ،مورخ 5/7/1391 تاريخ دادنامه: 13/6/1391 شماره [...ادامه]

راي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شماره هـ/90/602 ،مورخ 4/7/1391 تاريخ دادنامه: 13/6/1391 شماره دادنامه: 317 [...ادامه]

راي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شماره هـ/88/807،مورخ 3/7/1391 تاريخ دادنامه: 20/6/1391 شماره دادنامه: 329 [...ادامه]

راي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شماره هـ/88/951 ،مورخ 3/7/1391 تاريخ دادنامه: 20/6/1391 شماره دادنامه: 335 [...ادامه]

راي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شماره هـ/89/614 ،مورخ 3/7/1391 تاريخ دادنامه: 20/6/1391 شماره دادنامه: 337 الي [...ادامه]

تصويب‌نامه درخصوص تعيين سود بازرگاني كاغذ روزنامه وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت هيئت‌وزيران در جلسه [...ادامه]

تصويب‌نامه درخصوص تقسيمات كشوري در استان ايلام وزارت كشور هيئت‌وزيران در جلسه 19/6/1391 بنا به پيشنهاد شماره 136738/42/4/1 مورخ 13/9/1390 وزارت [...ادامه]

تصويب‌نامه درخصوص قيمت‌گذاري اقلامي كه با نرخ ارز مرجع وارد مي‌شوند وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران [...ادامه]

راي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شماره هـ/91/711 ،مورخ 8/7/1391 تاريخ دادنامه: 6/6/1391 شماره دادنامه: 298 [...ادامه]

راي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شماره هـ/91/712 ،مورخ 5/7/1391 تاريخ دادنامه: 6/6/1391 شماره دادنامه: 299 [...ادامه]

راي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شماره هـ/91/777 ،مورخ 8/7/1391 تاريخ دادنامه: 13/6/1391 شماره دادنامه: 316 [...ادامه]

راي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شماره هـ/90/726 ،مورخ 4/7/1391 تاريخ دادنامه: 13/6/1391 شماره دادنامه: 318 [...ادامه]

راي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شماره هـ/91/780 ،مورخ 4/7/1391 تاريخ دادنامه: 13/6/1391 شماره دادنامه: 320 [...ادامه]

راي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شماره هـ/91/779 ،مورخ /7/1391 تاريخ دادنامه: 20/6/1391 شماره دادنامه: 330 [...ادامه]

تصويب‌نامه در خصوص بهاي اراضي، ساختمانها و مستحدثات براي محاسبه عوارض نوسازي در شهرداريهاي شهرها وزارت كشور - وزارت راه و شهرسازي - وزارت امور اقتصادي و دارايي هيئت [...ادامه]

آيين‌نامه اجرايي بند «ب» ماده (101) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران وزارت صنعت، معدن و تجارت - وزارت امور اقتصادي و دارايي - وزارت كشور وزارت ارتباطات و [...ادامه]

اصلاح تصويب‌نامه شماره 223130/ت41092 ه- مورخ 30/11/1387 دبيرخانه شوراي هماهنگي مناطق آزاد تجاري - صنعتي و ويژه اقتصادي هيئت وزيران در [...ادامه]

مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص بررسي مجدد كاهش عرض حريم آزادراه تهران – كرج استاندار محترم و رييس شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان البرز در اجراي بند (5) [...ادامه]

اصلاح مواد 17 و 19 آئين‌نامه اجرايي قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مصوب 25/4/1391

اصلاح آيين‌نامه نحوه برگزاري، اداره جلسات و اخذ تصميم هيئت تجديدنظر موضوع ماده (64) قانون اجراي سياستهاي كلي اصل (44) قانون اساسي وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ مركز ملي رقابت معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور معاونت [...ادامه]

اصلاح ماده (2) آيين‌نامه جذب و نگهداري نيروي انساني نخبه و استعداد برتر در دستگاههاي اجرايي معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس‌جمهور ـ بنياد ملي نخبگان نظر به اينكه [...ادامه]

نظريه‌‌‌‌ رئيس مجلس شوراي اسلامي موضوع صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85)و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران»

قانون اصلاح ماده (61) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت

تصويب‌نامه درخصوص انتقال صندوق بازنشستگي كاركنان صنايع فولاد به وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعيمتن بصورت کامل ...

اساسنامه مركز ملي فضاي مجازي كشور مصوب جلسه مورخ 31/4/1391 شورايعالي فضاي مجازي مركز ملي فضاي مجازي كشور شورايعالي فضاي مجازي [...ادامه]

اصلاح ماده (8) دستورالعمل تبصره (2) ماده (134) قانون برنامه پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران وزارت نفت ـ وزارت نيرو ـ معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور [...ادامه]

راهبردها و اقدامات ملي مربوط به جلوگيري از كاهش نرخ باروري و ارتقاي آن متناسب با آموزه‌هاي اسلامي و اقتضائات راهبردي كشور (مصوبه جلسات 709، 710، 711 و 712 مورخ 22/1/1391، 5/2/1391، 19/2/1391 و 2/3/1391 شوراي عالي انقلاب [...ادامه]

تغييرات اعمال شده در تقويم رسمي كشور براي سال 1392 هجري شمسي (مصوب جلسه 717 مورخ 14/6/1391 شوراي عالي انقلاب فرهنگي) وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي ـ شوراي فرهنگ [...ادامه]

تصويب‌نامه در مورد احتساب مبالغي كه از سوي شركتهاي بيمه تجاري و اجراي حكم بند (ب) ماده 37 قانون برنامه پنجم توسعه واريز شده يا مي‌شود به عنوان هزينه‌هاي قابل قبولمالياتي محسوب خواهد شد وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ وزارت كشور وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي وزيران [...ادامه]

اصلاح اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاري ـ صنعتي ماكو دبيرخانه شوراي هماهنگي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي و ويژه اقتصادي هيئت وزيران در [...ادامه]

دستور رياست محترم قوه قضائيه مبني بر عدم اقدام منفرد دادگستري‌ها، ستاد و سازمانهاي تابعه قوه قضائيه درخصوص اجراي امضاي ديجيتال شماره 100/26974/9000 [...ادامه]

تصويب‌نامه در مورد الحاق يك بند به ماده (5) اساسنامه صندوق ضمانت سرمايه‌گذاري تعاون وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي هيئت وزيران در جلسه مورخ 22/5/1391 بنا به [...ادامه]

مصوبه شوراي عالي فضاي مجازي درخصوص وظايف و اختيارات و اعضاي «كميسيون عالي تنظيم مقررات فضاي مجازي كشور» مركز ملي فضاي مجازي كشور شورايعالي فضاي مجازي، در هشتمين جلسه مورخ 25/6/1391، براساس [...ادامه]

راي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شماره هـ/91/800 ،مورخ 23/7/1391 تاريخ دادنامه: 27/6/1391 شماره دادنامه: 436 [...ادامه]

راي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شماره هـ/91/315 ،مورخ 18/7/1391 تاريخ دادنامه: 27/6/1391 [...ادامه]

راي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شماره هـ/88/472 ،مورخ 23/7/1391 تاريخ دادنامه: 3/7/1391 [...ادامه]

راي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شماره هـ/89/587 ،مورخ 23/7/1391 تاريخ دادنامه: 3/7/1391 شماره دادنامه: 447 [...ادامه]

راي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شماره هـ/89/338،مورخ 23/7/1391 تاريخ دادنامه: 10/7/1391 شماره دادنامه: 474 [...ادامه]

مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص طرح جامع شهر ميمه استاندار محترم و رييس شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان اصفهان در اجراي بند (5) [...ادامه]

انتصاب رئيس هيأت مديره و مديرعامل سازمان منطقه آزاد تجاري ـ صنعتي انزلي جناب آقاي سعيد حاج رحيمي با عنايت به سوابق و تجربيات جنابعالي و به [...ادامه]

اساسنامه شركت شهرك‌هاي كشاورزي وزارت جهاد كشاورزي هيئت‌وزيران در جلسه مورخ 29/8/1390 بنا به پيشنهاد وزارت جهاد كشاورزي [...ادامه]

مصوبه هشتمين جلسه شوراي عالي اجراي سياست‌هاي كلي اصل (44) قانون اساسي در مورد دامنه رسيدگي هيأت تجديدنظر شوراي رقابت و بررسي عملكرد طرح توزيع سهام عدالت وزارت امور اقتصادي و دارايي - شوراي رقابت - سازمان خصوصي‌سازي سازمان بورس و اوراق بهادار [...ادامه]

قانون اصلاح بند (د) ماده (3) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي

قانون الحاق دو تبصره به ماده (17) قانون تعيين تكليف استخدامي معلمين حق‌التدريسي و آموزشياران نهضت سوادآموزي در وزارت آموزش و پرورش

تصويب‌نامه درخصوص تعيين آقاي علي نيكزاد وزير راه و شهرسازي به عنوان نماينده ويژه رييس‌جمهور در مناطق زلزله‌زده آذربايجان شرقي وزارت راه و شهرسازي معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور هيئت وزيران در جلسه [...ادامه]

تصويب‌نامه درخصوص مصالحه اختلافات مربوط به بدهي‌هاي ناشي از كارمزد خدمات توسط سازمان ملي استاندارد ايران وزارت صنعت، معدن و تجارت هيئت وزيران در جلسه مورخ 15/5/1391 بنا به پيشنهاد [...ادامه]

تصويـب‌نامه در خصـوص تقسـيمات كـشوري در استانهاي سمنان و تهران وزارت كشور وزيـران عضو كمـيسيون سياسي و دفـاعي در جلسه مورخ 29/6/1391 بنا به [...ادامه]

تصويب‌نامه درخصوص تعيين تعرفه‌هاي خدمات سازمان فضايي ايران نهاد رياست جمهوري ـ سازمان فضايي ايران هيئت وزيران در جلسه مورخ 23/7/1391 بنا [...ادامه]

آيين‌نامه اجرايي بند (39) قانون بودجه سال 1391 كل كشور وزارت امور اقتصادي و دارايي معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور هيئت وزيران [...ادامه]

آيين‌نامه اجرايي بند (66) قانون بودجه سال 1391 كل كشور وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي هيئت وزيران در جلسه مورخ 23/7/1391 بنا به [...ادامه]

اصلاح تصويب‌نامه شماره 248163/ت46371هـ مورخ 16/12/1390 معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور هيئت وزيران در جلسه مورخ 23/7/1391 به [...ادامه]

مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران درخصوص مغايرت طرح تفصيلي با اساس طرح جامع شهر تهران (اراضي جنوب محله نعمت آباد) استاندار محترم و رئيس شوراي برنامه‌ريزي وتوسعه استان تهران در اجراي بند (5) ماده [...ادامه]

قانون تمديد مهلت اجراي آزمايشي قانون مديريت خدمات كشوري

تصويب‌نامه درخصوص كاهش سود بازرگاني لاستيك وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران معاونت برنامه‌ريزي و نظارت [...ادامه]

تصويب‌نامه درخصوص تعيين تعرفه ثبت نام دريافتي از داوطلبان شركت در آزمونهاي سازمان سنجش آموزش كشور در سال 1392 وزارت علوم، تحقيقات و فناوري هيئت‌وزيران در جلسه مورخ 2/7/1391 بنا به پيشنهاد [...ادامه]

اختصاص سهميه پذيرش دانشجو در شهرستان بشاگرد و بخش سندرك استان هرمزگان (مصوب جلسه 710 مورخ 5/2/1391 شوراي‌عالي انقلاب فرهنگي) وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي ‌ـ وزارت [...ادامه]

تأييد انتخاب رئيس دانشگاه بناب (مصوب جلسه 718 مورخ 28/6/1391 شوراي‌عالي انقلاب فرهنگي) وزارت علوم، تحقيقات و فناوري مصوبه «تأييد [...ادامه]

مصوبه شوراي‌عالي شهرسازي و معماري ايران درخصوص طرح توسعه و عمران (جامع) ناحيه نيشابور ـ سبزوار (ناحيه 81) استاندار محترم و رئيس شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان خراسان رضوي در اجراي بند [...ادامه]

تصويب‌نامه درخصوص تعيين بسته اجرايي سازمان حفاظت محيط‌زيست سازمان حفاظت محيط زيست ـ معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور هيئت‌وزيران در [...ادامه]

تصويب‌نامه در خصوص تعيين بسته اجرايي وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات ـ معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور هيئت وزيران [...ادامه]

تصويب‌نامه در خصوص تعيين بسته اجرايي وزارت نيرو وزارت نيرو ـ معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور هيئت وزيران در جلسه مورخ [...ادامه]

تصويب‌نامه در خصوص تعيين بسته اجرايي وزارت آموزش و پرورش وزارت آموزش و پرورش ـ معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور هيئت وزيران در [...ادامه]

تصويب‌نامه درخصوص افزايش يك معاونت به سازمان ملي استاندارد ايران معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور سازمان ملي استاندارد ايران هيئت وزيران [...ادامه]

تصويب‌نامه درخصوص تعيين آقاي محمود عباس‌زاده مشگيني به عنوان استاندار ايلام وزارت كشور هيئت وزيران در جلسه مورخ 3/8/1391 بنا به پيشنهاد شماره 11/1/96469 مورخ [...ادامه]

تصويب‌نامه درخصوص تعيين سود بازرگاني كالاهاي دارويي و پزشكي وارد شده توسط هيئت امناي صرفه‌جويي ارزي براي بيماران صعب‌العلاج وزارت امور اقتصادي و دارايي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي هيئت وزيران در [...ادامه]

اصلاح آيين‌نامه اجرايي تبصره (2) ماده (21) و ماده (121) قانون مديريت خدمات كشوري معاونت توسعه مديريت و سرمايه‌ انساني رييس جمهور هيئت وزيران در جلسه مورخ 30/7/1391 [...ادامه]

تصويب‌نامه شوراي عالي فضاي مجازي در مورد ساختار و تشكيلات مركز ملي فضاي مجازي كشور مركز ملي فضاي مجازي كشور شوراي عالي فضاي مجازي، در نهمين جلسه مورخ 22/7/1391، [...ادامه]

تصويب‌نامه شوراي عالي فضاي مجازي در خصوص شرح وظايف، اختيارات و اعضاي كميسيون عالي امنيت فضاي مجازي كشور مركز ملي فضاي مجازي كشور شوراي عالي فضاي مجازي، در نهمين جلسه مورخ 22/7/1391، [...ادامه]

انتصاب آقاي مهندس حامد دهقاني به عنوان معاون امنيت مركز ملي با توجه به تصويب و ابلاغ ساختار مركز ملي فضاي مجازي كشور، در راستاي اجراي بند14 [...ادامه]

انتصاب آقاي مهندس جعفر بلوك‌آذري به عنوان مشاور و مديركل حوزه رياست مركز ملي با توجه به تصويب و ابلاغ ساختار مركز ملي فضاي مجازي كشور، در راستاي اجراي بند [...ادامه]

انتصاب آقاي مهندس مسعود گرشاسبي به عنوان معاون برنامه‌ريزي، پشتيباني و منابع انساني مركز ملي با توجه به تصويب و ابلاغ ساختار مركز ملي فضاي مجازي كشور، در راستاي اجراي بند [...ادامه]

انتصاب آقاي دكتر محمدرضا كشاورزي به عنوان معاون محتواي مركز ملي با توجه به تصويب و ابلاغ ساختار مركز ملي فضاي مجازي كشور، در راستاي اجراي بند [...ادامه]

انتصاب آقاي مهندس عليرضا شاه‌ميرزايي به عنوان معاون تنظيم مقررات مركز ملي با توجه به تصويب و ابلاغ ساختار مركز ملي فضاي مجازي كشور، در راستاي اجراي بند [...ادامه]

مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص مغايرت طرح تفصيلي با اساس طرح جامع شهر تهران (اراضي جنوب محله نعمت‌آباد) شهردار محترم شهر تهران در اجراي بند (5) ماده (4) قانون تأسيس شوراي عالي [...ادامه]

نظريه‌‌‌ رئيس مجلس شوراي اسلامي موضوع صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران» جناب آقاي دكتر احمدي‌نژاد رياست محترم جمهوري اسلامي ايران [...ادامه]

قانون اصلاح جزء (1) بند (22) قانون بودجه سال 1391 كل كشور

تصويب‌نامه در خصوص تعيين بسته اجرايي سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور هيئت وزيران [...ادامه]

آيين‌نامه اجرايي بند (م) ماده (194) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران وزارت امور اقتصادي و دارايي - وزارت جهاد كشاورزي - وزارت نيرو معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي [...ادامه]

آيين‌نامه اجرايي تبصره (1) ماده (31) و ماده (32) قانون رسيدگيبه تخلفات رانندگي وزارت راه و شهرسازي - وزارت كشور - وزارت دادگستري هيئت وزيران در جلسه [...ادامه]

اصلاح اساسنامه صندوق نوآوري و شكوفايي نهاد رياست جمهوري - وزارت علوم، تحقيقات و فناوري معاونت علمي و فناوري رييس جمهور [...ادامه]

تصويب‌نامه در خصوص تعيين بسته اجرايي وزارت جهاد كشاورزي وزارت جهاد كشاورزي - معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور هيئت وزيران در جلسه [...ادامه]

تصويب‌نامه در خصوص تعهدات بيمه‌اي (9) قلم دارو، داروي ويال سفترياكسون، هزينه لوازم مصرفي تزريق دفركسامين و تعرفه خدمات اعمال جراحي سوختگي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي - وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي معاونت برنامه‌ريزي و نظارت [...ادامه]

آيين‌نامه معاملات صندوق ضمانت صادرات ايران وزارت امور اقتصادي و دارايي ‌-‌ وزارت صنعت، معدن و تجارت معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور [...ادامه]

آيين‌نامه معاملات سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان وزارت امور اقتصادي و دارايي ‌-‌ وزارت صنعت، معدن و تجارت معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور [...ادامه]

تصويب‌نامه در خصوص تعيين بسته اجرايي وزارت امور اقتصادي و دارايي وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور هيئت وزيران [...ادامه]

تصويب‌نامه در خصوص تعيين بسته اجرايي وزارت كشور وزارت كشور معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور هيئت وزيران در جلسه مورخ 23/7/1391 [...ادامه]

تصويب‌نامه در خصوص اعطاء نشان‌هاي دولتي درجه يك خدمت به آيت‌ا... محمدعلي تسخيري، درجه يك فرهنگ و هنر به آقاي محمدعلي كشاورز، درجه يك شجاعت به آقاي محمد بنا، درجه سه شجاعت به آقاي كوروش باقري و درجه سه جمهوري اسلامي ايران به آقاي داويدنيه وس لاسكزكارابايو سفير جمهوري بوليواري ونزوئلا نهاد رياست جمهوري هيئت وزيران در جلسه مورخ 29/6/1391 بنا به پيشنهادهاي شماره 114003 [...ادامه]

تصويب‌نامه در خصوص ثبت قايق‌هاي تفريحي و صيادي جديد بنزيني و جايگزيني موتورهاي آنها از ابتداي سال 1392 براي موتورهاي چهارزمانه بنزيني وزارت جهاد كشاورزي ـ وزارت راه و شهرسازي ـ وزارت كشور وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ [...ادامه]

مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران درخصوص طرح جامع شهر خوراسگان استاندار محترم و رييس شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان اصفهان در اجراي بند (5) [...ادامه]

مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران درخصوص طرح جامع ـ تفصيلي شهر شاهو استاندار محترم و رييس شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان كرمانشاه در اجراي بند (5) [...ادامه]

مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران درخصوص طرح جامع شهر رضي استاندار محترم و رييس شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان اردبيل در اجراي بند (5) [...ادامه]

اصلاحيه مصوبه مورخ 12/10/1390 شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران درخصوص طرح راهبردي ساختاري (جامع) شهر كوهسارواقع در حوزه شهري هشتگرد و نظرآباد استاندار محترم و رييس شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان البرز با توجه به نامه [...ادامه]

تصويب‌نامه درخصوص تعيين نصاب معاملات موضوع ماده (3)قانون برگزاري مناقصات ـ مصوب 1383 ـ وزارت اموراقتصادي و دارايي هيئت وزيران در جلسه مورخ 14/8/1391 بنا به پيشنهاد شماره [...ادامه]

آيين‌نامه اجرايي بند (3) ماده واحده قانون بودجه سال 1391 كل كشور وزارت نفت ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور [...ادامه]

آيين‌نامه اجرايي بند (الف) ماده (46) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور [...ادامه]

آيين‌نامه اجرايي قانون حمايت از شركتها و مؤسسات دانش‌بنيان و تجاري‌سازي نوآوري‌ها و اختراعات وزارت علوم، تحقيقات و فناوري ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي معاونت علمي و فناوري رييس‌جمهور ـ [...ادامه]

آيين‌نامه اجرايي بند (د) ماده(46) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران وزارت كشور ـ وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات ـ وزارت اطلاعات معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور [...ادامه]

مصوبه هشتصد و شصت و چهارمين جلسه‌ي شوراي عالي آموزش و پرورش تاريخ 3/5/1391موضوع: اصلاح مفاد مصوبه‌ي جلسه‌ي 677 شوراي عالي تاريخ 7/6/1381 در خصوص نحوه تأسيس دبيرستان‌هاي علوم و معارف اسلامي (بررسي‌شده در جلسات 863 و 864) وزارت آموزش و پرورش به پيوست تصوير مصوبه‌ي [...ادامه]

مصوبه هشتصد و شصت و چهارمين جلسه‌ي شوراي عالي آموزش و پرورش تاريخ 3/5/1391موضوع: اصلاح آيين‌نامه آموزشي دوره پيش‌دانشگاهي شيوه نيم‌سالي ـ واحدي (بررسي‌شده در جلسات 863 و 864) وزارت آموزش و پرورش به پيوست تصوير مصوبه‌ي [...ادامه]

مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران درخصوص طرح جامع شهر گيوي استاندار محترم و رييس شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان اردبيل در اجراي بند (5) [...ادامه]

آيين‌نامه اجرايي ماده (33) قانون افزايش بهره‌وري بخش كشاورزي و منابع طبيعي وزارت جهاد كشاورزي - معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور هيئت وزيران در جلسه [...ادامه]

آيين‌نامه ساماندهي و اعتبار بخشي مراكز مشاوره وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي - وزارت ورزش و جوانان - وزارت كشور معاونت برنامه‌ريزي و [...ادامه]

آيين‌نامه تأمين مسكن آزادگان، جانبازان و خانواده شهدا وزارت امور اقتصادي و دارايي - بنياد شهيد و امور ايثارگران معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي [...ادامه]

اساسنامه نمونه شركتهاي تعاوني توسعه و عمران شهرستاني وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي هيئت وزيران در جلسه مورخ 26/6/1391 بنا به [...ادامه]

اصلاح آيين‌نامه اجرايي ماده (8) قانون تشكيل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي هيئت وزيران در جلسه مورخ 23/7/1391 بنا به [...ادامه]

آيين‌نامه‌ي داخلي شوراي عالي فضاي مجازي كشور مركز ملي فضاي مجازي كشور شوراي عالي فضاي مجازي، در پنجمين جلسه مورخ [...ادامه]

مصوبه «اصلاح بند (ي) ماده12 و ماده21 اساسنامه اصلاحي دانشگاه آزاد اسلامي» (مصوب جلسه 721 مورخ 2/8/1391 شوراي عالي انقلاب فرهنگي) دانشگاه آزاد اسلامي - وزارت علوم، تحقيقات و [...ادامه]

مصوبه «تركيب و وظايف و اختيارات هيأت امناي استاني دانشگاه آزاد اسلامي» (مصوب جلسه 721 مورخ 2/8/1391 شوراي عالي انقلاب فرهنگي) دانشگاه آزاد اسلامي - وزارت علوم،‌ تحقيقات و [...ادامه]

مصوبه «سند راهبردي كشور در امور نخبگان» (مصوب جلسه 248 مورخ 11/7/1391 شوراي معين شوراي عالي انقلاب فرهنگي) بنياد ملي نخبگان - معاونت علمي [...ادامه]

آيين‌نامه نظام صلاحيت حرفه‌اي وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي - وزارت علوم، تحقيقات و فناوري وزارت صنعت، معدن و تجارت [...ادامه]

اصلاح ماده (8) آيين‌نامه نحوه انتخاب و بركناري، شرايط و حدود اختيارات و وظايف امين يا هيئت امناي اماكن مذهبي و موقوفات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي هيئت وزيران در جلسه مورخ 21/8/1391 بنا به پيشنهاد شماره 56049/1 مورخ 20/4/ 1391 وزارت [...ادامه]

آيين‌نامه اداري - استخدامي مركز ملي فضاي مجازي كشور

آيين‌نامه مالي - معاملاتي مركز ملي فضاي مجازي كشور مركز ملي فضاي مجازي كشور آيين‌نامه مالي - معاملاتي مركز ملي فضاي مجازي كشور [...ادامه]

آيين‌نامه اجرايي بند (89) قانون بودجه سال 1391 كل كشور وزارت علوم، تحقيقات و فناوري وزيران عضو كميسيون امور اجتماعي و دولت الكترونيك در [...ادامه]

مصوبه يكهزار و يكصد چهل و هفتمين جلسه مورخ 25/7/1391 شوراي پول و اعتبار در خصوص دستورالعمل نگاهداري انواع حساب براي دستگاه‌هاي اجرايي، مؤسسات، سازمانها و شركتهاي دولتي... كليه دستگاه‌هاي اجرايي، وزارتخانه‌ها، بنگاه‌ها، مؤسسات، سازمانها، شركتهاي دولتي، مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي [...ادامه]

مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران درخصوص طرح جامع شهر نوش‌آباد استاندار محترم و رييس شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان اصفهان در اجراي بند (5) [...ادامه]

مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران درخصوص طرح جامع - تفصيلي شهر وراوي استاندار محترم و رييس شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان فارس در اجراي بند (5) [...ادامه]

مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران درخصوص طرح جامع شهر صفاشهر استاندار محترم و رييس شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان فارس در اجراي بند (5) [...ادامه]

مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران درخصوص طرح جامع - تفصيلي شهر ارمغانخانه استاندار محترم و رييس شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان زنجان در اجراي بند (5) [...ادامه]

مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران درخصوص طرح جامع - تفصيلي شهر استهبان استاندار محترم و رييس شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان فارس در اجراي بند (5) [...ادامه]

مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران درخصوص الحاق 9/3 هكتار اراضي به محدوده شهر اردبيل استاندار محترم و رييس شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان اردبيل در اجراي بند (5) [...ادامه]

تصويب‌نامه در خصوص تعيين بسته اجرايي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي ـ معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور هيئت [...ادامه]

قانون حمايت از سرمايه‌گذاري‌هاي عمراني و توليد ملي و اصلاح قانون بودجه سال1391 كل كشور

تصويب‌نامه در مورد پرداخت ديه قربانيان سوانح رانندگي از محل درآمدهاي صندوق تأمين خسارتهاي بدني وزارت امور اقتصادي و دارايي وزارت دادگستري هيئت وزيران در جلسه مورخ 1/9/1391 بنا [...ادامه]

اصلاح ماده (2) و بند (الف) ماده (3) تصويب‌نامه شماره 45653/ت47572هـ مورخ 8/3/1391 وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات ـ وزارت اطلاعات معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس‌جمهور معاونت برنامه‌ريزي [...ادامه]

راي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شماره هـ/89/593 ،مورخ 28/8/1391 تاريخ دادنامه: 24/7/1391 شماره دادنامه:511 کلاسه پرونده: [...ادامه]

راي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شماره هـ/89/504 ،مورخ 28/8/1391متن بصورت کامل ...

راي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شماره هـ/89/343 ،مورخ 28/8/1391 تاريخ دادنامه: 24/7/1391 شماره دادنامه: 517 کلاسه پرونده: [...ادامه]

راي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شماره هـ/88/555 ،مورخ 28/8/1391 تاريخ دادنامه: 8/8/1391 شماره دادنامه: 550 [...ادامه]

راي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شماره هـ/88/698 ،مورخ 28/8/1391 تاريخ دادنامه: 8/8/1391 شماره دادنامه: 551 [...ادامه]

نظريه‌هاي‌‌‌ رئيس مجلس شوراي اسلامي موضوع صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85)و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران»

تصويب‌نامه در خصوص تعيين حداقل سرمايه براي مؤسسات بيمه غيردولتي متن بصورت کامل ...

راي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شماره هـ/91/958 ،مورخ 28/8/1391 تاريخ دادنامه: 1/8/1391 شماره دادنامه: 533 [...ادامه]

راي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شماره هـ/88/167 ،مورخ 14/8/1391 تاريخ دادنامه: 17/7/1391 شماره دادنامه: 484 کلاسه [...ادامه]

راي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شماره هـ/90/326 ،مورخ 30/8/1391متن بصورت کامل ...

راي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شماره هـ/90/187 ،مورخ 28/8/1391 تاريخ دادنامه: 24/7/1391 شماره دادنامه: 513 [...ادامه]

راي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شماره هـ/87/48 ،مورخ 28/8/1391 تاريخ دادنامه: 24/7/1391 شماره دادنامه: 516ـ 515 [...ادامه]

راي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شماره هـ/90/1027 ،مورخ 28/8/1391 تاريخ دادنامه: 1/8/1391 شماره دادنامه: 536، 535، 534 کلاسه پرونده: 91/264، [...ادامه]

راي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شماره هـ816/337 ،مورخ 14/8/1391 تاريخ دادنامه: 17/7/1391 شماره دادنامه: 483 [...ادامه]

نظريه‌هاي‌‌‌ رئيس مجلس شوراي اسلامي موضوع صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85)و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران»

قانون اصلاح قانون دريايي ايران

قانون اصلاح بند (و) ماده (44) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران

تصويب‌نامه در خصوص اصلاحات تقسيمات كشوري در استان كرمان وزارت كشور وزيران عضو كميسيون سياسي و دفاعي در جلسه مورخ4/5/1391 بنا به پيشنهادهاي [...ادامه]

تصويب‌نامه در خصوص تقسيمات كشوري در استان بوشهر وزارت كشور وزيران عضو كميسيون سياسي و دفاعي در جلسه مورخ 29/6/1391 بنا به [...ادامه]

تصويب‌نامه در خصوص تقسيمات كشوري در استان كهگيلويه و بويراحمد وزارت كشور وزيران عضو كميسيون سياسي و دفاعي در جلسه مورخ 19/7/1391 بنا به [...ادامه]

تصويب‌نامه در خصوص تغيير دستگاه اجرايي طرح «مطالعه و اجراي سامانه‌هاي انتقال و شبكه آبياري و زهكشي مناطق گرمسيري» وزارت نيرو - معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور هيئت وزيران در جلسه مورخ [...ادامه]

تصويب‌نامه درخصوص تغيير دستگاههاي اجرايي طرحهاي «بهسازي محور دامغان - گلوگاه» «احداث باند دوم فسا - استهبان - قطرويه - سيرجان» «احداث بزرگراه كنارگذر جنوبي قائم شهر و احداث بزرگراه ساري - خزرآباد، آمل - فريدون كنار» «احداث باند دوم جهرم - لار - بندرعباس» وزارت راه و شهرسازي - معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور هيئت وزيران [...ادامه]

الحاق بند (د) به ماده (11) مكرر آيين‌نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت هيئت وزيران در جلسه مورخ 19/9/1391 به استناد اصل [...ادامه]

آئين‌نامه اجرايي بند 81 قانون بودجه سال 1391 كل كشور

مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص طرح جامع ناحيه غرب خراسان رضوي استاندار محترم و رييس شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان خراسان رضوي در اجراي بند [...ادامه]

مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص مغايرت اساسي شهر شيراز مربوط به تغيير كاربري دو قطعه باغ در محدوده قصرالدشت استاندار محترم و رييس شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان فارس در اجراي بند (5) [...ادامه]

مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص تغيير كاربري و الحاق 3/5 اراضي تعاوني مسكن تاكسيرانان شهر جهرم استاندار محترم و رييس شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان فارس پيرو اعلام مصوبه به [...ادامه]

مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص طرح جامع شهر سبزوار استاندار محترم و رييس شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان خراسان رضوي در اجراي بند [...ادامه]

مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص طرح ناحيه اردبيل استاندار محترم و رييس شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان اردبيل در اجراي بند (5) [...ادامه]

مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص تغيير كاربري 5/23 هكتار اراضي مجاور خيابان صياد شيرازي واقع در شمال شرق شهر اردبيل استاندار محترم و رييس شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان اردبيل در اجراي بند (5) [...ادامه]

مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص مغايرت اساسي شهر كرج مربوط به تغيير كاربري 8/76 هكتار اراضي پيرامون كاخ مرواريد مهرشهر از فضاي سبز، به مسكوني استاندار محترم و رييس شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان البرز در اجراي بند (5) [...ادامه]

مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص كليات طرح منطقه نمونه گردشگري ايران توسعه، به وسعت تقريبي 300 هكتار (در شمال فرودگاه پيام) استان البرز استاندار محترم و رييس شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان البرز شوراي عالي شهرسازي و [...ادامه]

نظريه‌‌‌‌ رئيس مجلس شوراي اسلامي موضوع صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85)و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران»

تصويب‌نامه در خصوص تعيين آقاي غلامحسين الهام به سمت سخنگوي هيئت دولت و رييس شوراي اطلاع‌رساني دولت نهاد رياست جمهوري هيئت وزيران در جلسه مورخ 10/8/1391 بنا به پيشنهاد رييس‌جمهور و [...ادامه]

تصميم نمايندگان ويژه رييس‌جمهور در خصوص تعيين سازمان مسؤول، محدوده و موضوع فعاليت منطقه ويژه اقتصادي كاشانمتن بصورت کامل ...

راي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شماره هـ/87/34 ،مورخ 19/9/1391 تاريخ دادنامه: 17/7/1391 شماره دادنامه: 488ـ 487ـ486ـ 485 [...ادامه]

راي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شماره هـ/89/813 ،مورخ 11/9/1391 تاريخ دادنامه: 15/8/1391 شماره دادنامه: 562 [...ادامه]

مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص تغيير كاربري 4 هكتار اراضي از فضاي سبز به درماني استان قم استاندار محترم و رييس شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان قم در اجراي بند (5) [...ادامه]

مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص بازنگري طرح جامع شهر مرودشت استاندار محترم و رييس شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان فارس در اجراي بند (5) [...ادامه]

مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص طرح جامع شهر شلمزار استاندار محترم و رييس شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان چهارمحال و بختياري در اجراي [...ادامه]

مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص طرح جامع ـ تفصيلي شهر علي‌آباد كتول استاندار محترم و رييس شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان گلستان در اجراي بند (5) [...ادامه]

مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص طرح جامع شهر تالش استاندار محترم و رييس شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان گيلان در اجراي بند (5) [...ادامه]

مصوبه «ضوابط شمول تحصيل رايگان در دانشگاه‌ها براي حافظان كل قرآن كريم» (موضوع بند 70 قانون بودجه سال 1391 كل كشور) مصوب جلسه هفدهم مورخ 3/4/1391 شوراي توسعه فرهنگ [...ادامه]

تصويب‌نامه درخصوص اقدام وزارت كشور نسبت به داير نمودن فرمانداري ويژه در شهرستان سقز وزارت كشور هيئت وزيران در جلسه مورخ 23/9/1391 بنا به پيشنهاد شماره 107601/42/4/1 مورخ [...ادامه]

تصويب‌نامه درخصوص افزايش يك معاونت به سازمان ثبت اسناد و املاك كشور معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس‌جمهور - سازمان ثبت اسناد و املاك كشور [...ادامه]

تصويب‌نامه درخصوص بخشودگي بدهي ماليات بر درآمد مؤديان مناطق زلزله‌زده استان آذربايجان شرقي و مناطق سيل‌زده استان مازندران وزارت اموراقتصادي و دارايي هيئت وزيران در جلسه مورخ 8/9/1391 بنا به پيشنهاد شماره [...ادامه]

آيين‌نامه اجرايي نحوه رتبه‌بندي مراكز موضوع تبصره (6) ماده (2) قانون افزايش بهره‌وري بخش كشاورزي و منابع طبيعي - مصوب1389- وزارت جهاد كشاورزي - وزارت كشور معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور هيئت وزيران [...ادامه]

تصويب‌نامه درخصوص الحاق معاون رييس جمهور در اجراي قانون اساسي به تركيب اعضاي كميسيون لوايح هيئت دولت و مسئول امور روحانيت رياست جمهوري به تركيب اعضاي كميسيون فرهنگي هيئت دولت دفتر هيئت دولت هيئت وزيران در جلسه مورخ 26/9/1391 به استناد اصل يكصد [...ادامه]

تصويب‌نامه درخصوص اقدام نسبت به تدوين و ابلاغ استانداردها و الزامات فني درگاهها (پرتالها، وب‌سايتها، وبگاهها و رسانه‌هاي برخط) دست-گاههاي اجرايي موض-وع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري وزارت اطلاعات وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور [...ادامه]

تصويب‌نامه در خصوص اشتغال مجدد بازنشستگان مندرج در بندهاي (الف)، (ب)، (ج)، (د) و (ه-) ماده (71) قانون مديريت خدمات كشوري معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور هيئت وزيران در جلسه مورخ 8/9/1391 [...ادامه]

تصويب‌نامه در خصوص تعيين سود بازرگاني كالاهاي مشمول رديفهاي تعرفه جداول پيوست آيين‌نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و وارداتمتن بصورت کامل ...

تصويب‌نامه در خصوص تقسيمات كشوري در استان مازندران وزارت كشور وزيران عضو كميسيون سياسي و دفاعي در جلسه مورخ 4/5/1391 بنا به [...ادامه]

آيين‌نامه اجرايي بند «م» ماده (44) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران وزارت كشور - وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح - بنياد شهيد و امور ايثارگران [...ادامه]

مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص كاهش حريم آزادراه تهران - كرج – قزوين استاندار محترم و رييس شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان البرز در اجراي بند (5) [...ادامه]

مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص طرح جامع - تفصيلي شهر رودبار استاندار محترم و رييس شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان گيلان در اجراي بند (5) [...ادامه]

مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص طرح جامع شهر جديد حورا استاندار محترم و رييس شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان همدان در اجراي بند (5) [...ادامه]

قانون الحاق يك تبصره به بند (44) و يك تبصره به بند (45) قانون بودجه سال 1391 كل كشور

تصويب‌نامه درخصوص اختصاص تعداد بيست نفر از فارغ‌التحصيلان رشته پرستاري دانشگاه شاهد در قالب سهميه طرح نيروي انساني به مراكز درماني وابسته به دانشگاه شاهد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي-بنياد شهيد و امور ايثارگران معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس [...ادامه]

تصويب‌نامه درخصوص تعيين ميزان كمك هزينه (يارانه) پرداختي سازمان بهزيستي كشور به مراكز غيردولتي (روزانه و شبانه‌روزي) بابت نگهداري و خدمات توانبخشي، آموزشي و حرفه‌آموزي معلولانمتن بصورت کامل ...

تصويب‌نامه درخصوص تقسيمات كشوري در استان خوزستان وزارت كشور هيئت‌وزيران در جلسه مورخ 29/9/1391 بنا به پيشنهاد شماره 133776/42/4/1 مورخ 2/9/1389 [...ادامه]

تصويب‌نامه در خصوص پرداخت حق‌الزحمه كارمندان سازمان آموزش فني و حرفه‌ايمتن بصورت کامل ...

تصويب‌نامه درخصوص تقسيمات كشوري در استان سيستان و بلوچستان وزارت كشور هيئت‌وزيران در جلسه مورخ 29/9/1391 بنا به پيشنهاد [...ادامه]

تصويب‌نامه درخصوص تقسيمات كشوري در استان كهگيلويه و بويراحمد وزارت كشور هيئت‌وزيران در جلسه مورخ 29/9/1391 بنا به پيشنهاد شماره 131105/42/4/1 مورخ 2/9/1390 [...ادامه]

تصويب‌نامه درخصوص تقسيمات كشوري در استان تهران وزارت كشور هيئت‌وزيران در جلسه مورخ 29/9/1391 بنا به پيشنهاد شماره 14113/42/4/1 مورخ 5/2/1390 [...ادامه]

آيين‌نامه اجرايي قانون اصلاح بند (ب) ماده (44) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران بنياد شهيد و امور ايثارگران هيئت وزيران در جلسه مورخ 29/9/1391 بنا به پيشنهاد [...ادامه]

راي وحدت رويه شماره1/7616/152/110 -4/10/1391 مديرعامل محترم روزنامه رسمي كشور گزارش وحدت رويه رديف 91/7 هيأت عمومي ديوان عالي [...ادامه]

راي وحدت رويه شماره1/5944/152/110 - 12/7/1391 مديرعامل محترم روزنامه رسمي كشور گزارش وحدت رويه رديف 86/29 هيأت عمومي ديوان عالي [...ادامه]

تصويب‌نامه درخصوص تقسيمات كشوري در شهرستانهاي زابل، نيمروزو هامون در استان سيستان و بلوچستان وزارت كشور هيئت وزيران در جلسه مورخ 29/9/1391 بنا به پيشنهاد شماره 174107/42/4/1 مورخ [...ادامه]

تصويب‌نامه درخصوص سنوات خدمت دولتي شاغلين موضوع تبصره (5) ماده واحده قانون تشكيل سازمان آموزش و پرورش استثنايي - مصوب 1369 - وزارت آموزش و پرورش - معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس‌جمهور هيئت وزيران [...ادامه]

تصويب‌نامه درخصوص تقسيمات كشوري در استان بوشهر وزارت كشور هيئت وزيران در جلسه مورخ 29/9/1391 بنا به پيشنهاد شماره 195644/42/4/1 مورخ [...ادامه]

تصويب‌نامه در خصوص تقسيمات كشوري در استان سيستان و بلوچستان وزارت كشور هيئت وزيران در جلسه مورخ 29/9/1391 بنا به پيشنهاد شماره 5676/42/4/1 مورخ [...ادامه]

تصويب‌نامه درخصوص ايجاد شهرستان قرچك در تابعيت استان تهران وزارت كشور هيئت‌وزيران در جلسه مورخ 29/9/1391 بنا به پيشنهاد شماره 62091/42/4/1 مورخ 28/4/1390 [...ادامه]

تصويب‌نامه درخصوص تقسيمات كشوري در استان چهارمحال و بختياري وزارت كشور هيئت‌وزيران در جلسه مورخ 29/9/1391 بنا به پيشنهاد شماره 134063/42/4/1 مورخ 8/9/1390 [...ادامه]

آيين‌نامه نحوه تنظيم و ارايه اطلاعات سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي وزارت اموراقتصادي و دارايي - بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران دبيرخانه شوراي هماهنگي مناطق آزاد تجاري - [...ادامه]

نظريه‌هاي‌‌‌ رئيس مجلس شوراي اسلامي موضوع صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران»

قانون موافقتنامه استرداد مجرمين بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري عراق

قانون موافقتنامه همكاري حقوقي و قضائي در امور مدني و احوال شخصيه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري عراق

تصويب‌نامه درخصوص فراگيري واحد درسي آشنايي با قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در خدمت مقدس سربازي نهاد رياست جمهوري - وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح هيئت‌وزيران در جلسه مورخ [...ادامه]

تصويب‌نامه درخصوص تقسيمات كشوري در استان چهارمحال و بختياري وزارت كشور وزيران عضو كميسيون سياسي و دفاعي در جلسه مورخ 19/7/1391 بنا به‌پيشنهادهاي [...ادامه]

اصلاح آيين‌نامه اجرايي قانون حمايت از شركتها و مؤسسات دانش بنيان و تجاري‌سازي نوآوري‌ها و اختراعات وزارت علوم، تحقيقات و فناوري - وزارت امور اقتصادي و دارايي معاونت علمي و فناوري رييس جمهور [...ادامه]

مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص مغايرتهاي طرح تفصيلي با اساس طرح جامع شهر كرج در زمينه تغيير كاربري 16 هكتار اراضي مربوط به شركت مپنا از تجاري - اداري و خدمات به صنعتي استاندار محترم و رييس شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان البرز در اجراي بند (5) [...ادامه]

مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي در خصوص اصلاح و تكميل مواد 5 و 10 اساسنامه جديد دانشگاه آزاد اسلامي (مصوب جلسه 674 مورخ 11/8/1389 شوراي عالي انقلاب فرهنگي) دانشگاه آزاد اسلامي - وزارت علوم، تحقيقات و [...ادامه]

اساسنامه «دانشگاه غيردولتي - غيرانتفاعي عدالت» (مصوب جلسه 713 مورخ 16/3/1391 شوراي عالي انقلاب فرهنگي) وزارت علوم، تحقيقات و فناوري اساس-نامه [...ادامه]

تصويب‌نامه درخصوص تقسيمات كشوري در استان فارس راجع به روستاهاي مزايجان، بابامنير، سلطان‌آباد و مادرسليمان وزارت كشور وزيـران عـضو كميـسيون سياسي و دفاعـي در جلسـه مورخ 29/6/1391 بنـا به [...ادامه]

تصويب‌نامه در خصوص تقسيمات كشوري راجع به خط مرزي بين دو شهرستان اردكان و ميبد وزارت كشور وزيران عضو كميسيون سياسي و دفاعي در جلسه مورخ 29/6/1391 بنا به [...ادامه]

راي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شماره هـ/89/438 ،مورخ 11/9/1391 تاريخ دادنامه: 15/8/1391 شماره دادنامه: 558 [...ادامه]

راي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شماره هـ/90/39 ،مورخ 20/9/1391 تاريخ دادنامه: 29/8/1391 شماره دادنامه: 605 [...ادامه]

راي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شماره هـ/88/509 ،مورخ 29/9/1391 تاريخ دادنامه: 15/8/1391 شماره دادنامه: 561 [...ادامه]

راي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شماره هـ/89/453 ،مورخ 29/9/1391 تاريخ دادنامه: 6/9/1391 [...ادامه]

راي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شماره هـ/89/322 ،مورخ29/9/1391 تاريخ دادنامه: 6/9/1391 شماره دادنامه: 613 [...ادامه]

قانون موافقتنامه همكاري حقوقي و قضائي در امور كيفري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري عراق

تصويب‌نامه در خصوص تقسيمات كشوري در استان خوزستان وزارت كشور وزيران عضو كميسيون سياسي و دفاعي در جلسه مورخ 19/7/1391 بنا به [...ادامه]

مصوبه شوراي عالي فضاي مجازي در خصوص «طرح‌هاي كلان مركز ملي فضاي مجازي كشور جهت تدوين لايحه بودجه 1392» مركز ملي فضاي مجازي كشور شوراي عالي فضاي مجازي، در دهمين جلسه مورخ 11/9/1391، [...ادامه]

مصوبه شوراي عالي فضاي مجازي در خصوص شرح وظايف و اختيارات و اعضاي «كميسيون عالي ارتقاي توليد محتواي فضاي مجازي كشور» مركز ملي فضاي مجازي كشور شوراي عالي فضاي مجازي، در دهمين جلسه مورخ 11/9/1391، [...ادامه]

مصوبات دهمين جلسه شوراي عالي فضاي مجازي كشور مركز ملي فضاي مجازي كشور شوراي عالي فضاي مجازي، در دهمين جلسه مورخ 11/9/1391، [...ادامه]

راي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شماره هـ/89/419،مورخ 29/9/1391 تاريخ دادنامه: 13/9/1391 شماره دادنامه: 619 [...ادامه]

راي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شماره هـ/88/45 ،مورخ 29/9/1391 تاريخ دادنامه: 13/9/1391 شماره دادنامه: 621 [...ادامه]

راي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شماره هـ/91/1096 ، مورخ 27/10/1391 تاريخ دادنامه: 25/10/1391 شماره دادنامه: 773 کلاسه پرونده: 91/1096 [...ادامه]

راي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شماره هـ/89/713 ،مورخ 11/10/1391 تاريخ دادنامه: 27/9/1391 شماره دادنامه: 665 [...ادامه]

راي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شماره هـ/91/466 ،مورخ 20/9/1391 تاريخ دادنامه: 29/8/1391 شماره دادنامه: 606 [...ادامه]

نظريه‌هاي‌‌‌ رئيس مجلس شوراي اسلامي موضوع صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85)و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران»

قانون اصلاح ماده (53) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران

آيين‌نامه اجرايي تبصره (1) ماده (15) قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي وزارت كشور هيئت وزيران در جلسه مورخ 17/10/1391 بنا به پيشنهاد شوراي عالي هماهنگي [...ادامه]

اصلاح تصويب‌نامه شماره 40867/ت27402ه- مورخ 22/8/1381 وزارت امور اقتصادي و دارايي - وزارت نفت - بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران [...ادامه]

راي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شماره ه-/90/539 ،مورخ1/10/1391 تاريخ دادنامه: 27/9/1391 شماره دادنامه: 667 [...ادامه]

راي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شماره ه-/88/880 ،مورخ 11/10/1391 تاريخ دادنامه: 27/9/1391 شماره دادنامه: 664 [...ادامه]

مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص مغايرت اساسي بندرعباس (افزايش حريم) استاندار محترم و رييس شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان هرمزگان در اجراي بند (5) [...ادامه]

آيين‌نامه اجرايي قانون نحوه اجراي اصول 85 و 138 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي

آيين‌نامه قانون تأسيس سازمان نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي جمهوري اسلامي ايران وزارت جهاد كشاورزي - وزارت دادگستري - وزارت امور اقتصادي و دارايي - وزارت نيرو سازمان حفاظت [...ادامه]

راي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شماره ه-/89/303 ،مورخ 11/10/1391 تاريخ دادنامه: 20/8/1391 شماره دادنامه: 1/146 [...ادامه]

راي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شماره ه-/90/1380 ،مورخ 29/9/1391 تاريخ دادنامه: 29/8/1391 شماره دادنامه: 608 [...ادامه]

درخواست تغييرنام و آرم بنياد جناب آقاي غمخوار رئيس محترم هيئت مديره بنياد تعاون و حرفه‌آموزي و صنايع زندانيان كشور [...ادامه]

قانون موافقتنامه استرداد مجرمين بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري تاجيكستان

قانون موافقتنامه همكاري قضائي در امور مدني و تجاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري دموكراتيك خلق الجزاير

قانون موافقتنامه استرداد مجرمين بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري بلاروس

قانون الحاق كميته امداد امام خميني (ره) و جمعيت هلال‌احمر به فهرست نهادها و مؤسسات مشمول ماده (172) اصلاحي قانون ماليات‌هاي مستقيم

قانون چگونگي تأمين عوارض شهرداري و هزينه انشعاب‌هاي مدارس و مراكز آموزشي و پرورشي احداث شده توسط خيّران

قانون موافقتنامه معاضدت حقوقي در امور مدني و كيفري بين جمهوري اسلامي ايران و بوسني و هرزگوين

تصويب‌نامه در خصوص تفويض وظايف، اختيارات و مسئوليتهاي وزير تعاون،كار و رفاه اجتماعي در نصب و عزل مديرعامل يا سرپرست سازمان تأمين اجتماعي به معاون اول رئيس‌جمهور وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي هيئت وزيران در جلسه مورخ 1/11/1391 بنا به [...ادامه]

تصويب‌نامه درخصوص تقسيمات كشوري در شهرستان فلاورجان وزارت كشور وزيران عضو كميسيون سياسي و دفاعي در جلسه مورخ 29/6/1391 بنا به [...ادامه]

تصويب‌نامه درخصوص تقسيمات كشوري در استان مازندران وزارت كشور هيئت وزيران در جلسه مورخ 29/9/1391 بنا به پيشنهاد شماره 121434/42/4/1 مورخ [...ادامه]

اصلاح تصويب‌نامه شماره 192909/ت48641ه- مورخ 3/10/1391 معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس‌جمهور هيئت وزيران در جلسه مورخ 1/11/1391 به [...ادامه]

اصلاح مصوبه شوراي عالي فضاي مجازي در خصوص شرح وظايف و اختيارات و اعضاي «كميسيون عالي ارتقاي توليد محتواي فضاي مجازي كشور» شماره91425/01/ش [...ادامه]

راي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شماره ه-/89/751 ،مورخ 1/11/1391 تاريخ دادنامه: 20/9/1391 شماره [...ادامه]

بخشنامه رؤساي محترم كل دادگستري استانهاي سراسر كشور نظر به ضرورت تسريع در رسيدگي به [...ادامه]

قانون اصلاح قانون سرباز قهرمان

تصويب‌نامه درخصوص تبديل روستاي توپ آغاج و روستاي پيرتاج شهرستان بيجار در استان كردستان به شهر وزارت كشور وزيران عضو كميسيون سياسي و دفاعي در جلسه مورخ 22/9/1391 بنا به [...ادامه]

تصويب‌نامه درخصوص تقسيمات كشوري در استان گلستان وزارت كشور وزيران عضو كميسيون سياسي و دفاعي در جلسه مورخ 19/7/1391 بنا به [...ادامه]

تصويب‌نامه درخصوص تغيير نام شهر صالح آباد در استان تهران به صالحيه و ادغام روستاهاي قوچ حصار و سلمبر از توابع شهرستان ري به عنوان روستاي گل حصار وزارت كشور وزيران عضو كميسيون سياسي و دفاعي در جلسه مورخ 22/9/1391 بنا به [...ادامه]

تصويب‌نامه درخصوص تبديل روستاي زيار از توابع دهستان براآن جنوبي بخش مركزي شهرستان اصفهان به شهر وزارت كشور وزيران عضو كميسيون سياسي و دفاعي در جلسه مورخ 22/9/1391 بنا [...ادامه]

تصويب‌نامه درخصوص تبديل روستاهاي تازيان پائين، كوهستك،تيرور و لمزان به شهر وزارت كشور وزيران عضو كميسيون سياسي و دفاعي در جلسه مورخ 29/6/1391 بنا به [...ادامه]

تصويب‌نامه درخصوص تقسيمات كشوري در استان خوزستان وزارت كشور هيئت وزيران در جلسه مورخ 6/10/1391 بنا به پيشنهاد وزارت كشور و [...ادامه]

تصويب‌نامه درخصوص انتزاع مزرعه چاه عميق عشايري از شهرستان نيريز استان فارس و الحاق به شهرستان سيرجان استان كرمان وزارت كشور وزيران عضو كميسيون سياسي و دفاعي در جلسه مورخ 29/6/1391 بنا به [...ادامه]

اصلاح تبصره (1) ماده (25) اساسنامه جامعه حسابداران رسمي ايران وزارت امور اقتصادي و دارايي هيئت وزيران در جلسه مورخ 20/10/1391 بنا به پيشنهاد [...ادامه]

اصلاح ماده (2) آيين‌نامه اجرايي بند (ب) الحاقي به ماده (86) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين وزارت امور اقتصادي و دارايي - معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور سازمان ميراث فرهنگي، صنايع [...ادامه]

آيين‌نامه اجرايي كنوانسيون تغيير آب و هوا و پروتكل‌هاي الحاقي وزارت امور خارجه - سازمان حفاظت محيط زيست هيئت وزيران در جلسه مورخ 19/9/1391 ب-نا [...ادامه]

نظريه‌هاي‌‌‌ رئيس مجلس شوراي اسلامي موضوع صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85)و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران»

تصويب‌نامه در مورد نحوه تعيين قيمت خودروهاي سبك توسط شركتهاي داخلي سازنده وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي وزيران عضو كارگروه [...ادامه]

تصويب‌نامه در مورد هزينه‌هاي بخش‌هاي غيردولتي به منظور تأمين خدمات و فضاهاي عمومي، فرهنگي و... به عنوان هزينه‌هاي قابل قبول مالياتي مؤديان وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ وزارت كشور ـ وزارت راه و شهرسازي هيئـت [...ادامه]

تصويب‌نامه در خصوص تفويض اختيارات هيئت وزيران در امور مربوط به حمل و نقل و سوخت به كارگروه توسعه حمل و نقل عمومي و مديريت مصرف سوخت وزارت كشور ـ وزارت نفت ـ وزارت راه و شهرسازي ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت [...ادامه]

تصويب‌نامه در خصوص ايجاد شهرستان سرخه به مركزيت شهر سرخه در استان سمنان وزارت كشور هيئت وزيران در جلسه مورخ 9/7/1391 بنا به پيشنهاد وزارت كشور و [...ادامه]

تصويب‌نامه در خصوص تقسيمات كشوري در بخش رودپي شهرستان ساري در استان مازندران وزارت كشور وزيران عضو كميسيون سياسي و دفاعي در جلسه مورخ 4/5/1391 بنا به [...ادامه]

مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص مغايرت اساسي تبريز (تغيير كاربري اراضي 35 هكتاري كركج) استاندار محترم و رييس شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان آذربايجان شرقي در اجراي بند [...ادامه]

مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص طرح جامع شهر ايذه استاندار محترم و رييس شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان خوزستان در اجراي بند (5) [...ادامه]

مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص طرح جامع شهر خضري و دشت بياض استاندار محترم و رييس شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان خراسان جنوبي در اجراي بند [...ادامه]

مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص مغايرت اساسي شهر كرج (اراضي مربوط به شركت مپنا) استاندار محترم و رييس شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان البرز در اجراي بند (5) [...ادامه]

راي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شماره هـ/90/1243 ،مورخ 20/9/1391 تاريخ دادنامه: 29/8/1391 شماره دادنامه: 607 کلاسه [...ادامه]

راي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شماره هـ/88/880 ،مورخ 17/10/1391 تاريخ دادنامه: 27/9/1391 شماره دادنامه: 664 کلاسه پرونده: [...ادامه]

نظريه‌‌‌‌ رئيس مجلس شوراي اسلامي موضوع صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85)و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران» جناب آقاي دكتر احمدي‌نژاد رياست محترم جمهوري اسلامي ايران [...ادامه]

قانون اصلاح قانون انتخابات رياست جمهوري اسلامي ايران

راي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شماره ه-/88/177 ،مورخ 18/10/1391 تاريخ دادنامه: 20/9/1391 شماره دادنامه: 634 کلاسه [...ادامه]

راي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شماره ه-/88/196 ،مورخ 18/10/1391 تاريخ دادنامه: 27/9/1391 شماره دادنامه: 671 [...ادامه]

راي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شماره ه-/90/347 ،مورخ 17/11/1391متن بصورت کامل ...

اساسنامه جايزه علمي - فناوري پيامبر اعظم (ص) (مصوب جلسه 714 مورخ 30/3/1391 شوراي عالي انقلاب فرهنگي) معاونت علمي و فناوري رئيس‌جمهور مصوبه [...ادامه]

تأييد انتخاب رئيس دانشگاه سيستان و بلوچستان (مصوب جلسه 726 مورخ 28/9/1391 شوراي عالي انقلاب فرهنگي) وزارت علوم، تحقيقات و فناوري مصوبه [...ادامه]

تأييد انتخاب رئيس دانشگاه فسا (مصوب جلسه 724 مورخ 7/9/1391 شوراي عالي انقلاب فرهنگي) وزارت بهداشت، درمان و آموزش [...ادامه]

تأييد انتخاب رئيس دانشگاه شهيد بهشتي (مصوب جلسه 717 مورخ 14/6/1391 شوراي عالي انقلاب فرهنگي) وزارت علوم، تحقيقات و فناوري مص-وبه [...ادامه]

تأييد انتخاب رئيس دانشگاه الزهرا (س) (مصوب جلسه 717 مورخ 14/6/1391 شوراي عالي انقلاب فرهنگي) وزارت علوم، تحقيقات و فناوري مصوبه [...ادامه]

الحاق يك بند به ماده 2 آيين‌نامه شوراي فرهنگ عمومي (مصوب جلسه 717 مورخ 14/6/1391 شوراي عالي انقلاب فرهنگي) شوراي فرهنگ عمومي مصوبه «الحاق يك [...ادامه]

تأييد انتخاب رئيس دانشگاه زابل (مصوب جلسه 717 مورخ 14/6/1391 شوراي عالي انقلاب فرهنگي) وزارت علوم، تحقيقات و فناوري [...ادامه]

تأييد انتخاب رئيس دانشگاه جيرفت (مصوب جلسه 724 مورخ 7/9/1391 شوراي عالي انقلاب فرهنگي) وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي [...ادامه]

راي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شماره هـ/88/223 ،مورخ 18/10/1391 تاريخ دادنامه: 20/9/1391 شماره دادنامه: 627 [...ادامه]

راي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شماره هـ/89/440 ،مورخ 7/11/1391 تاريخ دادنامه: 11/10/1391 شماره دادنامه: 717 [...ادامه]

راي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شماره هـ/89/754 ،مورخ 3/11/1391متن بصورت کامل ...

راي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شماره هـ/89/700 ،مورخ3/11/1391متن بصورت کامل ...

راي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شماره هـ/89/452 ،مورخ3/11/1391 تاريخ دادنامه: 18/10/1391 شماره دادنامه: 771 کلاسه پرونده: [...ادامه]

نظريه‌‌‌‌ رئيس مجلس شوراي اسلامي موضوع صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85)و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران» جناب آقاي دكتر احمدي‌نژاد رياست محترم جمهوري اسلامي ايران [...ادامه]

اصلاح بند (ج) ماده (9) اساسنامه صندوق نوآوري و شكوفايي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري - نهاد رياست جمهوري معاونت علمي و فناوري رييس‌جمهور [...ادامه]

آيين‌نامه اجرايي قانون خدمت وظيفه عمومي وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح وزارت كشور وزيران عضو كميسيون سياسي و دفاعي [...ادامه]

راي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شماره ه-/90/1333 ،مورخ3/11/1391 تاريخ دادنامه: 11/10/1391 شماره دادنامه: 716 - 715 [...ادامه]

راي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شماره ه-/90/1342 ،مورخ 4/11/1391 تاريخ دادنامه: 4/10/1391 شماره دادنامه: 674 [...ادامه]

راي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شماره ه-/90/588 ،مورخ 7/11/1391 تاريخ دادنامه: 11/10/1391 شماره دادنامه: 713-712 کلاسه پرونده: 90/596، 588 [...ادامه]

راي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شماره ه-/91/15 ،مورخ 14/11/1391 تاريخ دادنامه: 11/10/1391 شماره دادنامه: 762، 761، 760 کلاسه پرونده: 91/1159، 192، 15 مرجع [...ادامه]

«بخشنامه» با توجه به نتايج مؤثر عملکرد ستاد ويژه پيشگيري و رسيدگي به جرايم انتخابات [...ادامه]

اصلاح بند (ب) تصويب‌نامه شماره 202890/ت47288ك مورخ 17/10/1391 وزارت كشور نظر به اينكه در بند (ب) تصويب‌نامه شماره 202890/ت47288ك مورخ 17/10/1391، عبارت [...ادامه]

راي وحدت رويه شماره6/7722/152/110 -24/11/1391 مديرعامل محترم روزنامه رسمي كشور گزارش پرونده وحدت رويه رديف 89/29 هيأت عمومي ديوان [...ادامه]

راي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شماره هـ/89/682 14/11/1391 تاريخ دادنامه: 25/10/1391 شماره دادنامه: 781 [...ادامه]

اصلاح مصوبه شوراي عالي اداري درخصوص نحوه انتخاب و انتصاب مديران‌حرفه‌اي كليه دستگاههاي اجرايي كشور شوراي عالي اداري در يكصد و پنجاه و هفتمين جلسه [...ادامه]

قانون رفع موانع اجرائي قانون بيمه‌هاي اجتماعي كارگران ساختماني و نحوه مجازات متخلفان

تصويب‌نامه درخصوص پرداخت پاداش آخر سال (عيدي) در سال 1391 معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور [...ادامه]

نظريه هاي اداره كل حقوقي قوه قضائيه شماره1953/7 مورخ 26/9/1391

تصويب‌نامه شوراي عالي استاندارد درخصوص تعيين كارمزد خدمات براي كليه اقلام وارداتي مشمول استاندارد اجباري سازمان ملي استاندارد ايران شوراي عالي استاندارد در جلسه مورخ 28/8/1391 كميسيون امور زيربنايي، [...ادامه]

مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص طرح ناحيه قشم استاندار محترم و رييس شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان هرمزگان پيرو نامه شماره 90/300/99371 [...ادامه]

مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص سند جامع ارتقاي كيفي سيما و منظر شهري استانداران محترم كليه استانها شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در شانزدهمين جلسه سال [...ادامه]

نظريه اداره كل حقوقي قوه قضائيه-شماره1953/7 مورخ 26/9/1391 شماره پرونده 1949ـ 70 ـ 90 سؤال ـ آيا شوراي تأمين استان و يا [...ادامه]

فهرست قوانين منسوخ صريح در بازه زماني 23/11/1357 تا 29/12/1390 شماره74269 [...ادامه]

اصلاح بند (2) تصويب‌نامه شماره 219604/ت48802ك مورخ 9/11/1391 وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي هيئت وزيران در [...ادامه]

تعيين نرخ ديه در سال 1392 شماره25399/01/91 [...ادامه]

آيين‌نامه اجرايي نحوه ايجاد، اداره و نظارت بر بازداشتگاه‌هاي انتظامي

مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص طرح راهبردي ساختاري (جامع) شهر كوهسار استاندار محترم و رييس شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان البرز پيرو نامه شماره 91/300/49036 [...ادامه]

نظريه اداره كل حقوقي قوه قضائيه - شماره1953/ 7 مورخ 26/9/1391 شماره پرونده 1975 - 192 - 90 سؤال - آيا مستأجر در قبال مبلغ [...ادامه]

تصويب‌نامه درخصوص تشكيل شوراي ‌عالي هماهنگي حمل و نقل و ايمني كشور وزارت راه و شهرسازي ـ وزارت كشور ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت وزارت بهداشت، درمان [...ادامه]

تصويب‌نامه در خصوص تعيين بهاي پروانه شكار و صيد و بهاي جانوران وحشي از لحاظ مطالبه ضرر و زيان سازمان حفاظت محيط زيست شوراي عالي حفاظت محيط زيست در جلسه مورخ 26/9/1391 كميسيون [...ادامه]

آيين‌نامه تعيين انواع تخلفات و جرايم مربوط به سير و حركت ناوگان در شبكه حمل و نقل ريلي و نحوه رسيدگي به آنها وزارت راه و شهرسازي هيئت وزيران در جلسه مورخ 1/11/1391 بنا به پيشنهاد [...ادامه]

اصلاح مواد (15) و (16) آيين‌نامه اجرايي تبصره (3) ماده (139) اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم ـ مصوب 1380ـ وزارت اموراقتصادي و دارايي ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي هيئت‌وزيران در جلسه مورخ [...ادامه]

درخواست افزايش مبلغ ريالي بازداشت بدل از جزاي نقدي به سيصد هزار ريال شماره25655/01/91 [...ادامه]

نظريه هاي اداره كل حقوقي قوه قضائيه شماره 1953/7 مورخ 26/9/1391

نظريه‌‌‌‌ رئيس مجلس شوراي اسلامي موضوع صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران»متن بصورت کامل ...

تصويب‌نامه درخصوص الحاق رييس مركز همكاريهاي فناوري و نوآوري نهاد رياست جمهوري به تركيب اعضاي كارگروه صنعت هوايي وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح - وزارت صنعت، معدن و تجارت وزارت راه و شهرسازي - [...ادامه]

تصويب‌نامه درخصوص تعيين وزير دادگستري به عنوان عضو مجمع عمومي سازمان حسابرسي وزارت دادگستري - وزارت امور اقتصادي و دارايي هيئت وزيران در جلسه مورخ 29/11/1391 [...ادامه]

تصويب‌نامه درخصوص تقسيمات كشوري در استان مركزي وزارت كشور وزيران عضو كمي-سيون سياسي و دفاع-ي در ج-لسه م-ورخ 22/9/1391 ب-نا به [...ادامه]

تصويب‌نامه درخصوص تشكيل كارگروه توسعه بخش صنعت و معدن به منظور توسعه و ارتقاي ظرفيتهاي توليدي در بخش صنعت و معدن وزارت صنعت، معدن و تجارت - وزارت نفت - وزارت نيرو - وزارت امور اقتصادي و [...ادامه]

آيين‌نامه اجرايي بند (102) قانون بودجه سال 1391 كل كشور وزارت امور اقتصادي و دارايي - بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور [...ادامه]

راي هيأت عمومي‌ديوان عدالت اداري شماره ه-/91/417 ،مورخ 7/12/1391 تاريخ دادنامه: 9/11/1391 شماره دادنامه: 835 [...ادامه]

راي هيأت عمومي‌ديوان عدالت اداري شماره ه-/89/422 ،مورخ 7/12/1391 تاريخ دادنامه: 2/11/1391 شماره دادنامه: 794 کلاسه پرونده: [...ادامه]

مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص مغايرت اساسي تبريز (تغيير كاربري اراضي طلائيه) استاندار محترم و رييس شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان آذربايجان شرقي در اجراي بند [...ادامه]

اساسنامه مؤسسه آموزش عالي علمي - كاربردي شهيد قدوسي وابسته به قوه قضائيه شماره100/48348/9000 [...ادامه]

تصويب‌نامه در خصوص بسته اجرايي سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران [...ادامه]

راي هيأت عمومي‌ديوان عدالت اداري شماره هـ/91/117 ،مورخ 7/12/1391 تاريخ دادنامه: 16/11/1391 شماره دادنامه: 842 کلاسه پرونده: [...ادامه]

راي هيأت عمومي‌ديوان عدالت اداري شماره هـ/88/928 ،مورخ 7/12/1391متن بصورت کامل ...

راي هيأت عمومي‌ديوان عدالت اداري شماره هـ/90/796 ،مورخ 7/12/1391 تاريخ دادنامه: 2/11/1391 شماره دادنامه: 801 کلاسه [...ادامه]

راي هيأت عمومي‌ديوان عدالت اداري شماره91/1233،مورخ 30/11/1391 تاريخ دادنامه: 16/11/1391 شماره دادنامه: 839 کلاسه پرونده: 91/1233 [...ادامه]

را ي هيأت عمومي‌ديوان عدالت اداري شماره هـ/90/391 ،مورخ 30/11/1391 تاريخ دادنامه: 16/11/1391 شماره دادنامه: 840 کلاسه پرونده: [...ادامه]

راي هيأت عمومي‌ديوان عدالت اداري شماره هـ/91/1198 ،مورخ 7/12/1391 تاريخ دادنامه: 2/11/1391 شماره دادنامه: 800 کلاسه [...ادامه]

راي هيأت عمومي‌ديوان عدالت اداري شماره هـ/90/1050 ،مورخ 7/12/1391 تاريخ دادنامه: 16/11/1391 شماره دادنامه: 843 کلاسه پرونده: 90/1050 [...ادامه]

سند جامع توسعه هوافضاي كشور (مصوب جلسه 728 مورخ 19/10/1391 شوراي عالي انقلاب فرهنگي) معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري ـ سازمان [...ادامه]

بخشنامه به واحدهاي قضايي و دادسراهاي سراسر كشور به مناسبت فرارسيدن سال نو هجري شمسي و با توجه به آثار مثبت و [...ادامه]

تصويب‌نامه در خصوص بسته اجرايي وزارت امورخارجه وزارت امور خارجه - معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور هيئت وزيران در جلسه [...ادامه]

تصويب‌نامه درخصوص تقسيمات كشوري در استان مازندران وزارت كشور وزيران عضو كميسيون سياسي و دفاعي در جلسه مورخ 25/11/1391 بنا به‌پيشنهاد [...ادامه]

تصويب‌نامه درخصوص تغيير نام روستاي گائيدر از توابع دهستان اميرآباد بخش موچش شهرستان كامياران در استان كردستان وزارت كشور وزيران عضو كميسيون سياسي و دفاعي در جلسه مورخ 25/11/1391 بنا به‌پيش-نهاد [...ادامه]

تصويب‌نامه درخصوص تعيين آقاي حجت‌اله دمياد به عنوان استاندار كرمانشاه وزارت كشور هيئت وزيران در جلسه مورخ 13/12/1391 بنا به پيشنهاد شماره 11/1/156718 مورخ [...ادامه]

تصويب‌نامه درخصوص انتزاع شهرستان طبس از استان يزد و الحاق آن به استان خراسان جنوبي وزارت كشور هيئت‌وزيران در جلسه مورخ 24/10/1391 بنا به پيشنهاد شماره 19089/42/4/1 مورخ 13/2/1390 [...ادامه]

تصويب‌نامه درخصوص تقسيمات كشوري شهرستان لامرد استان فارس وزارت كشور وزيران عضو كميسيون سياسي و دفاعي در جلسه مورخ 29/6/1391 بنا به [...ادامه]

تصويب‌نامه درخصوص تقسيمات كشوري استان ايلام وزارت كشور وزيران عضو كميسيون سياسي و دفاعي در جلسه مورخ 25/11/1391 بنا بهپيشنهادهاي [...ادامه]

تصويب‌نامه درخصوص تبديل روستاي خوزي از توابع بخش وراوي شهرستان مهر در استان فارس به شهر وزارت كشور وزيران عضو كميسيون سياسي و دفاعي در جلسه مورخ 25/11/1391 بنا به‌پيشنهاد [...ادامه]

تصويب‌نامه درخصوص تعيين خط مرزي بين شهرستان‌هاي ابركوه و تفت در استان يزد وزارت كشور وزيران عضو كميسيون سياسي و دفاعي در جلسه مورخ 25/11/1391 بنا به‌پيشنهاد [...ادامه]

تصويب‌نامه درخصوص تبديل روستاي بلورد مركز بخش بلورد شهرستان سيرجان در استان كرمان به شهر وزارت كشور وزيران عضو كميسيون سياسي و دفاعي در جلسه مورخ 25/11/1391 بنا به‌پيشنهاد [...ادامه]

تصويب‌نامه درخصوص تقسيمات كشوري در استان هرمزگان وزارت كشور وزيران عضو كميسيون سياسي و دفاعي در جلسه مورخ 25/11/1391 بنا به‌پيشنهاد [...ادامه]

تصويب‌نامه درخصوص تبديل روستاي آوه از توابع دهستان قره‌چاي بخش مركزي شهرستان ساوه در استان مركزي به شهر وزارت كشور وزيران عضو كميسيون سياسي و دفاعي در جلسه مورخ 25/11/1391 بنا به [...ادامه]

ضوابط واگذاري طرحهاي نيمه تمام، براساس جزء (2) بند (ب) ماده (40)و بند (ح) ماده (19) قانون اجراي سياستهاي كلي اصل (44) قانون اساسي كليه دستگاه‌هاي اجرائي موضوع ماده (86) قانون اجراي سياستهاي كلي اصل (44) قانون اساسي و اعضاء [...ادامه]

اصلاح تصويب‌نامه شماره 120200/ت46769ه- مورخ 18/6/1391 وزارت نيرو - وزارت علوم، تحقيقات و فناوري - وزارت جهاد كشاورزي وزارت راه و شهرسازي - [...ادامه]

اصلاح تصويب‌نامه شماره 50061/ت42196ه- مورخ 16/3/1391 وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح هيئ-ت وزيران در ج-لسه م-ورخ 6/12/1391 بنا به [...ادامه]

مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري در زمينه طرح جامع شهر مرودشت استاندار محترم و رييس شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان فارس پيرو نامه شماره 91/300/53703 [...ادامه]

مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص طرح توسعه و عمران (جامع) ناحيه شرق (شامل شهرستانهاي سراب، بستان‌آباد و هريس) استاندار محترم و رييس شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان آذربايجان شرقي در اجراي بند [...ادامه]

مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در زمينه طرح توسعه و عمران (جامع) ناحيه جنوب شرق ميانه استاندار محترم و رييس شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان آذربايجان شرقي در اجراي بند [...ادامه]

مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص تشكيل يك گروه به مسئوليت استانداري البرز براي تخلفات انجام شده در منطقه طالقان استاندار محترم و رييس شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان البرز شوراي عالي شهرسازي و [...ادامه]

اساسنامه «صندوق مشاركت توسعه فرهنگ قرآني» مصوبه جلسات پنجم مورخ 6/6/1389 و شانزدهم مورخ 2/2/1391 شوراي توسعه فرهنگ قرآني دبيرخانه شوراي توسعه فرهنگ [...ادامه]

قانون عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در گروه هشت كشوردر حال توسعه (گروه دي ـ 8)

نظريه‌هاي‌‌‌ رئيس مجلس شوراي اسلامي موضوع صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85)و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران» [...ادامه]

تصويب‌نامه در خصوص بسته اجرايي وزارت نفت وزارت نفت ـ معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور هيئت وزيران در جلسـه مورخ [...ادامه]

راي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شماره هـ/90/520 ،مورخ 7/12/1391 تاريخ دادنامه: 9/11/1390 شماره دادنامه: 821 الي 833 [...ادامه]

راي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شماره هـ/89/398 ،مورخ 12/12/1391 تاريخ دادنامه: 23/11/1391 شماره دادنامه: 876 کلاسه [...ادامه]

راي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شماره هـ/91/1234 ،مورخ 13/12/1391 تاريخ دادنامه: 23/11/1391 شماره دادنامه: 877 کلاسه پرونده: 91/1234 [...ادامه]

راي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شماره هـ/91/1268 ،مورخ 15/12/1391 تاريخ دادنامه: 30/11/1391 شماره دادنامه: 911 کلاسه پرونده: [...ادامه]

راي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شماره هـ/89/353 ،مورخ15/12/1391 تاريخ دادنامه: 2/11/1391 شماره دادنامه: 798 [...ادامه]

راي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شماره هـ/90/852 ،مورخ 13/12/1391 تاريخ دادنامه: 30/11/1391 شماره دادنامه: 903 [...ادامه]

اصلاح رأي شماره 289 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال مصوبه 165 جلسه شوراي اسلامي شهر گرگان شماره200/42992/210/9000 [...ادامه]

نظريه‌هاي‌‌‌ رئيس مجلس شوراي اسلامي موضوع صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85)و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران»

قانون جامع خدمات‌رساني به ايثارگران

تصويب‌نامه در خصوص تعيين بندر آستارا در استان گيلان به عنوان مرز رسمي و مجاز دريايي وزارت كشور - وزارت امور اقتصادي و دارايي هيئت وزيران در جلسه مورخ 23/12/1391 [...ادامه]

تصويب‌نامه وزيران عضو كارگروه توسعه بخش معدن در مورد لازم‌الاجراء بودن تصميمات ستاد اجرايي توسعه بخش معدن استانها و شهرستانها وزارت صنعت، معدن و تجارت - معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور وزيران عضو [...ادامه]

تصويب‌نامه درخصوص تشكيل ستاد اجرايي استان به منظور اجراي مصوبات كارگروه توسعه بخش معدن در استانها، ستاد اجرايي توسعه بخش معدن در هر استان وزارت صنعت، معدن و تجارت - وزارت كشور - وزارت جهاد كشاورزي - وزارت راه و [...ادامه]

تصويب‌نامه در خصوص بسته اجرايي بنياد شهيد و امور ايثارگران معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور - بنياد شهيد و امور ايثارگران هيئت وزيران [...ادامه]

تصويب‌نامه در خصوص بسته اجرايي وزارت ورزش و جوانان وزارت ورزش و جوانان معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور هيئت وزيران در جلسه [...ادامه]

تصويب‌نامه در خصوص بسته اجرايي وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي - معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور [...ادامه]

تصويب‌نامه در خصوص تعيين بسته اجرايي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي - معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور هيئت وزيران [...ادامه]

مصوبه شوراي توسعه مديريت و سرمايه انساني، موضوع نحوه اقدام دستگاهها درخصوص اعاده به خدمت آزادگان بازنشسته وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي بنياد شهيد و امور ايثارگران شوراي توسعه مديريت [...ادامه]

اصلاح تصويب‌نامه شماره 247435/ت43505ه- مورخ 13/12/1391 وزارت صنعت، معدن و تجارت - وزارت نفت - وزارت نيرو - وزارت امور اقتصادي و [...ادامه]

مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص اصلاح دستورالعمل اجرايي ماده 169 قانون برنامه پنجم توسعه كشور استاندار محترم استان شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در هجدهمين جلسه سال جاري، [...ادامه]

مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص مغايرت اساسي اراك (تغييركاربري حدود 12 هكتار اراضي داخل محدوده) استاندار محترم و رييس شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان مركزي در اجراي بند (5) [...ادامه]

نظريه 159/7 ـ 3/2/1391 اداره كل حقوقي قوه قضائيه: 1ـ با توجه به نظريه 22818/30/86 ـ 8/7/1386 شوراي نگهبان مصوب جلسه مورخ 4/7/1386، درخصوص عدم [...ادامه]

ـ نظريه 214/7 ـ 9/2/1391 اداره كل حقوقي قوّه‏قضائيه: 1ـ در وصاياي عهدي چنانچه وصي از طرف دادگاه عزل شده باشد ودر وصيتنامه ترتيب خاصي [...ادامه]

ـ نظريه 208/7 ـ 9/2/1391 اداره كل حقوقي قوّه‏قضائيه: صرف عدم پرداخت عوارض توسط مؤدّي، موجب قانوني براي رسيدگي به موضوع در كميسيون ماده 77 [...ادامه]

ـ نظريه 396/7 ـ 17/2/1391 اداره كل حقوقي قوه قضائيه: درخواست صدور حكم موت فرضي براي غايت مفقودالاثر جزو حدود اختيارات و تكاليف دادستان مصرحه در [...ادامه]

ظريه 391/7 ـ 27/2/1391 اداره كل حقوقي قوّه‏قضائيه: نظر به اينكه مطابق تبصره دو ماده 3 قانون حمايت از حقوق مصرف كنندگان خودرو مصوب [...ادامه]

نظريه 425/7 ـ 3/3/1391 اداره كل حقوقي قوّه‏قضائيه: ماده1137 ق.م. و ماده 88 ق.ا.ح.1319 مربوط به طلاق زوجه‌اي است كه شوهرش جنون دائمي دارد [...ادامه]

ـ نظريه 416/7 ـ 3/3/1391 اداره كل حقوقي قوّه‏قضائيه: با عنايت به ماده 73 ق.ا.ح.1319 و مواد 1241و 1242و 1243و 1244 ق.م.، قيم بايد غبطه [...ادامه]

ـ نظريه 433/7 ـ 6/3/1391 اداره كل حقوقي قوّه‏قضائيه: ديون متوفي به موجب ماده 225 ق.ا.ح.1319 از تركه داده مي‌شود و براساس ماده 248 همان [...ادامه]

نظريه 472/7 ـ 9/3/1391 اداره كل حقوقي قوه قضائيه: اولاً ـ گذشت برخي ورثه متوفي نسبت به مقصر حادثه رانندگي منتهي به فوت، تأثيري در [...ادامه]

ـ نظريه 478/7 ـ 10/3/1391 اداره كل حقوقي قوه‏قضائيه: تعيين ميزان جريمه تخلفات ساختماني به عهده كميسيون ماده 100 قانون شهرداري است كه با توجه [...ادامه]

ـ نظريه 565/7 ـ 23/3/1391 اداره كل حقوقي قوّه‏قضائيه: هر چند مطابق ماده 276 ق.ا.ح.1319 وصيت‌نامه بايستي به يكي از صورتهاي سري، خود نوشت يا [...ادامه]

رأي 183 ـ 12/4/1391 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري: ماده واحده قانون تعيين وضعيت املاک واقع در طرح‌هاي دولتي و شهرداري مصوب 29/8/1367 و اصلاحات [...ادامه]

نظريه 740/7 ـ 18/4/1391اداره كل حقوقي قوه قضائيه: با ملاحظه مقررات ق.م. و ق.ا.ح.1319 در باب تقسيم اموال مشاع، رأي دادگاه بر تقسيم مال، [...ادامه]

رأي 227 ـ 26/4/1391 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري: با توجه به اينكه قانونگذار در بند 4 ماده 79 قانون محاسبات عمومي و لايحه قانوني [...ادامه]

بخشنامه 100/16492/9000 ـ 8/5/1391 رئيس قوه قضائيه: به موجب تبصره 2 قانون اصلاح ماده 33 اصلاحي قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگل‌ها و [...ادامه]

نظريه 961/7 ـ 17/5/1391 اداره کل حقوقي قوه‌قضائيه: هر چند با تصويب اصلاحية ق.ت.د.ع.ا.1381 وظايفي كه سابقاً برعهده دادستان بوده مجدداً به او واگذار [...ادامه]

ـ به نظريه 961/7 ـ 17/5/1391 اداره كل حقوقي قوّه‏قضائيه: در زيرنويس قانون واگذاري قيمومت محجوران تحت پوشش سازمان بهزيستي کشور... مصوب 1376 مندرج در اين [...ادامه]

نظريه 1025/7 ـ 22/5/1391 اداره كل حقوقي قوه قضائيه: نحله نوعي بخشش است كه برابر ماده 6 ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق [...ادامه]

1 ‌ـ‌ از نظريه 1057/7 ـ 25/5/1391 اداره کل حقوقي قوه قضاييه: تعيين عنوان و رابطه حقوقي زوج، نسبت به جهيزيه زوجه درهنگام زندگي مشترک بستگي به نوع [...ادامه]

نظريه 1226/7 ـ 20/6/1391 اداره كل حقوقي قوه قضائيه: درخواست تقسيم ماترك، دادگاه فقط وفق مقررات راجع به ارث، تركه را تقسيم مي‌کند و لذا [...ادامه]

نظريه 1281/7 ـ 26/6/1391 اداره كل حقوقي قوه قضائيه: اگر چه زني كه در نكاح موقت است، در صورت عدم وجود قرار داد، مستحق نفقه [...ادامه]

ـ نظريه 1296/7 ـ 27/6/1391 اداره كل حقوقي قوّه‏قضائيه: نظر به اينکه خواهان ادعا داشته والدين وي از شناسنامه متعلق به خواهرش که فوت نموده [...ادامه]

نظريه 1305/7 ـ 28/6/1391 اداره كل حقوقي قوه قضائيه: در فرضي كه محكومٌ‌عليه بدهكار فوت کرده و ماتركي جز ديه ندارد و ورثه وي از [...ادامه]

ـ نظريه 1424/7 ـ 10/7/1391 اداره کل حقوقي قوه قضائيه: 1ـ نسبت به اماکن استيجاري تجاري مشمول قانون موجر و مستأجر سال 1356 باتوجه به اين [...ادامه]

رأي 485 الي 488 ـ 17/7/1391 هيأت عمومي عدالت اداري: الف: نظر به اين که حکم مقرر در ماده 842 قانون مدني مبني بر اين که: [...ادامه]

نظريه 1488/7 ـ 18/7/1391 اداره كل حقوقي قوه قضائيه: قانونگذار در ماده 1107 (اصلاحي 19/8/1381) ق.م. مصاديق نفقه را مشخصاً اعلام كرده و هيچ محدوديتي [...ادامه]

نظريه 1497/7 ـ 19/7/1391 اداره كل حقوقي قوه قضائيه: دعواي حجر دعواي حقوقي است و مانند هر حکم ديگري تابع مقررات ماده 303 ق.آ.د.م.1379 است. [...ادامه]

ـ نظريه 1563/7 ـ 29/7/1391 اداره كل حقوقي قوّه‏قضائيه: آيين‌نامه اجرايي قانون حمايت از مصرف كنندگان خودرو توسط وزيران عضو كارگروه حمايت از توليد در [...ادامه]

رأي 551 ـ 8/8/1391 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري: نظر به اين که بندِ ( اولاً) در بخشنامة مورد اعتراض، علي‌الاطلاق مقرر داشته است، در [...ادامه]

نظريه 1683/7 ـ 17/8/1391 اداره كل حقوقي قوّه‏قضائيه: با توجه به مواد 868 و 869 ق.م. و مستنداً به ماده 248 ق.ا.ح.1319 که مقرر [...ادامه]

ـ نظريه 1703/7 ـ 21/8/1391 اداره كل حقوقي قوّه‏قضائيه: چنانچه بيمار يا مصدوم فاقد هوشياري باشد و اداره امور وي نياز به تعيين امين باشد [...ادامه]

نظريه 1766/7 ـ 29/8/1391 اداره كل حقوقي قوه قضائيه: بند (د) و ماده يك و ماده (5) لايحه قانوني تشكيلات و اختيارات سازمان حج و [...ادامه]

ـ نظريه 1799/7 ـ 1/9/1391 اداره كل حقوقي قوّه‏قضائيه: دادگاه تکليفي به تبعيت از مندرجات گواهي حصر وراثت در مورد آخرين اقامتگاه دائمي متوفي در [...ادامه]

نظريه 1803/7 ـ 6/9/1391 اداره كل حقوقي قوه قضائيه: وظايف دادستان در مورد اموال بلاصاحب، مجهول‌المالك و بلاوارث به شرحي است كه در قانون راجع [...ادامه]

ـ نظريه 1834/7 ـ 8/9/1391 اداره كل حقوقي قوّه‏قضائيه: مقصود از هزينه تجهيز ميت، هزينه‌هاي ضروري براي انجام تکاليف مذهبي مانند حمل به غسالخانه و [...ادامه]

ـ نظريه 1916/7 ـ 22/9/1391 اداره كل حقوقي قوّه‏قضائيه: با عنايت به ملاک ماده 20 ق.م. و توجهاً به مقررات قانون روابط موجر و مستاجر [...ادامه]

نظريه 700/7 ـ 12/10/1391 اداره کل حقوقي قوه قضائيه: باعنايت به تعريف قانوني وقف كه عبارتست از حبس عين مال وتسبيل منافع آن، وجه نقد [...ادامه]

ـ نظريه 2180/7 ـ 30/10/1391 اداره كل حقوقي قوّه‏قضائيه: اگر چه با توجه به ماده 83 ق.ا.ح.1319 و ماده 1241 ق.م. فروش اموال غيرمنقول صغير [...ادامه]

ـ نظريه 2278/7 ـ 11/11/1391 اداره كل حقوقي قوّه‏قضائيه: تشخيص استحقاق مطالبه دستمزد كارشناسي با توجه به صدر ماده 264 ق.آ.د.م.1379 با دادگاه است، صرف [...ادامه]

ـ نظريه 2509/7 ـ 13/12/1391 اداره كل حقوقي قوّه‏قضائيه: عدم محصورنمودن و فقدان تابلوهاي ممنوعيت تردد و يا عدم وجود پل روگذر يا زيرگذر، چنانچه [...ادامه]

ـ نظريه 2511/7 ـ 13/12/1391 اداره كل حقوقي قوّه‏قضائيه: با توجه به ماده 365 ق.ا.ح.1319 تصديق انحصار وراثت براساس تقاضاي هر يک از ورثه يا [...ادامه]

سه فقره آيين‌نامه‌ و دستورالعمل و ضوابط مصوب موضوع ماده 85 قانون كار

نظريه هاي اداره كل حقوقي قوه قضائيه مورخ 26/9/1391

رأي شماره 142 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع اشتغال مجدد اشخاص بازخريدشده در وزارتخانه‌ها و سازمانها و مؤسسات و شركتهاي دولتي و شهرداريها ممنوع است شماره هـ/91/330 [...ادامه]

رأي شماره‌هاي 139ـ 138 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال مصوبه 168692/ت36959هـ ـ 16/12/1385 هيأت وزيران

اصلاح بند (1)تصويب‌نامه در خصوص كاهش سود بازرگاني واردات كالاهاي تجاري مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي اصلاح بند (1)تصويب‌نامه در خصوص كاهش سود بازرگاني واردات كالاهاي تجاري مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي وزارت [...ادامه]

تصويب‌نامه در خصوص بسته اجرايي وزارت دادگستري

تصويب‌نامه در خصوص اقدام وزارت كشور نسبت به داير نمودن فرمانداري ويژه در شهرستان‌هاي نجف‌آباد و ميانه وزارت كشور هيئت وزيران در جلسه مورخ 29/11/1391 بنا به پيشنهادهاي شماره 62516/42/4/1 مورخ 17/5/1391 و شماره [...ادامه]

تصميم‌نامه در خصوص صدور پروانه بهره‌برداري، براي فعاليت‌هاي دوزندگي و واحدهاي متقاضي توليد پوشاك در شهرك هاي صنعتي وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ سازمان حفاظت محيط زيست تصميم نمايندگان ويژه رييس‌جمهور در كارگروه حمايت [...ادامه]

اصلاح ماده (3) آيين‌نامه اجرايي كنوانسيون تغييرآب و هوا و پروتكل‌هاي الحاقي وزارت امور خارجه سازمان حفاظت محيط زيست نظر به اينكه در ماده (3) آيين‌نامه اجرايي كنوانسيون تغيير [...ادامه]

آيين‌نامه ايمني در معادن هدف: هدف از تدوين اين آيين‌نامه پيشگيري از حوادث منجر به صدمات جاني و خسارات مالي و [...ادامه]

آيين‌نامه اجرايي ماده (228) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي ـ وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح هيئت وزيران در جلسه [...ادامه]

اصلاح بند (1) تصويب‌نامه در خصوص قيمت‌گذاري اقلامي كه با نرخ ارز مرجع وارد مي‌شوند وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران هيئت وزيران [...ادامه]

الحاق يك بند جديد به ماده 1 مصوبه تشكيل ستاد توسعه زيست فناوري (مصوب جلسه705 شوراي عالي انقلاب فرهنگي) معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري مصوبه «الحاق يك بند جديد به ماده 1 مصوبه تشكيل ستاد [...ادامه]

الحاق يك عضو جديد به اعضاي حقوقي ايراني شوراي سياستگذاري جايزه علمي ـ فناوري پيامبر اعظم (ص) (مصوب جلسه 721 مورخ 2/8/1391 شوراي عالي انقلاب فرهنگي) معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري مصوبه «الحاق يك [...ادامه]

آيين‌نامه پيش‌گيري و مبارزه با آتش‌سوزي دركارگاه ها هدف و دامنه شمول هدف از بازنگري و اصلاح آيين‌نامه پيشگيري ومبارزه با آتش‌سوزي درکارگاه‌ها (مصوب 1/6/1340 [...ادامه]


روابط زیرمجموعه