عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.

‌ضميمه «ب»- ‌اصلاحيه موافقتنامه حمل و نقل هوايي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت قطر امضا شده در تاريخ 1369.12.15 هجري شمسي برابر با 5‌مارس 1991 ميلادي

 ‌ماده 3)
 ‌بند 1) ـ هريك از طرفين متعاهد حق دارد يك يا دو شركت هواپيمايي را براي انجام سرويس‌هاي مورد توافق در مسيرهاي مشخص شده به صورت‌كتبي به طرف متعاهد ديگر معرفي نمايد و شركت يا شركتهاي هواپيمايي مزبور را به صورت كتبي حذف كرده يا تغيير دهد.