عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.

[امضاء]

‌قانون فوق مشتمل بر دوازده ماده پس از تصويب مجلس سنا در جلسه روز دوشنبه 1353.12.5، در جلسه روز يكشنبه‌هيجدهم اسفند ماه يك هزار و‌سيصد و پنجاه و سه شمسي به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد.
‌رييس مجلس شوراي ملي ـ عبدالله رياضي