عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ شماره شماره 127 و 128 هفته دادگستري صفحه 30 و 31 قوه قضائيه - اداره کل حقوقي و تدوين قوانين در تاریخ 1351/3/20

حق كسب و پيشه در مورد مطب