عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ شماره شماره 127 و 128 هفته دادگستري صفحه 29 و 30 قوه قضائيه - اداره کل حقوقي و تدوين قوانين در تاریخ 1351/5/31

اثر تعهد مستاجر بر تخليه ملك نزد بازپرس، تعهد خلاف قانون


روابط زیرمجموعه