عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ شماره شماره 147 هفته دادگستري صفحه 9 و 10 قوه قضائيه - اداره کل حقوقي و تدوين قوانين در تاریخ 1351/2/27

تكليف شكايت تصرف عدواني در دادسرا در صورت مراجعه شاكي به دادگاه