عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ شماره شماره 143 هفته دادگستري صفحه 10 قوه قضائيه - اداره کل حقوقي و تدوين قوانين در تاریخ 1351/10/16

تكليف دادگاه استان پس از فسخ قرار رد دعوي


روابط زیرمجموعه