عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ شماره شماره 146 هفته دادگستري صفحه 9 قوه قضائيه - اداره کل حقوقي و تدوين قوانين در تاریخ 1351/12/27

رسيدگي و صدور حكم پس از اجراي نيابت قضايي و اعاده پرونده