عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ شماره شماره 56 هفته دادگستري صفحه 22 و 23 قوه قضائيه - اداره کل حقوقي و تدوين قوانين در تاریخ 1347/5/1

نسخ ضمني ماده 1133 قانون مدني


روابط زیرمجموعه