عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ شماره شماره 147 هفته دادگستري صفحه 0 قوه قضائيه - اداره کل حقوقي و تدوين قوانين در تاریخ 1351/4/15

نظريّه بدون شماره ـ 1351/4/15 اداره كل حقوقي قوّه ‏قضائيه