عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.

مسئله

اگر متهم به صدور چک بي محل ادعا کند که چک مورد شکايت سرقت و جعل شده است و دلايلي هم در اين مورد ارائه دهد آيا مي توان مشاراليه را بدون اخذ تامين مرخص کرد يا خير؟