عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ شماره 7/11545 قوه قضائيه - اداره کل حقوقي و تدوين قوانين در تاریخ 1371/11/13

بيماري زند اني و تشخيص سخت بودن بيماري

تشخيص بيماري بعهده پزشک است، اما اينکه بيماري مانع اجراي مجازات است يا نه با دادستان يا قائم مقام اوست 0