عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ شماره 7/2940 قوه قضائيه - اداره کل حقوقي و تدوين قوانين در تاریخ 1371/4/27

تعدد جرم و اجراي مجازات آن

در صورتيکه جرائم ارتکابي مختلف باشد براي هريک مجازات جداگانه تعيين ميگردد و همه آنها بموقع اجرا گذاشته ميشود 0