عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ شماره 7/5433 قوه قضائيه - اداره کل حقوقي و تدوين قوانين در تاریخ 1371/11/24

احتساب هزينه درمان بجاي ديه

احتساب و کسر هزينه هاي درمان مصدوم از ميزان ديه فاقد مجوز قانوني است.