عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ شماره 7/9572 قوه قضائيه - اداره کل حقوقي و تدوين قوانين در تاریخ 1371/9/14

مرجع تحويل، نگهداري و امحاء مواد مخدر

مسئوليت نگهداري، آزمايش، مصرف طبي يا انهدام مواد افيوني و مخدر با وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکي است، و تصويب نامه هيات وزيران در مورد امحاء مواد افيوني و مخدر به قوت خود باقي است 0