عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ شماره 7/139 قوه قضائيه - اداره کل حقوقي و تدوين قوانين در تاریخ 1371/3/11

مجازات جرائم انتخابات

درصورتيکه عملي جرم شناخته شده باشد، ولي مجازاتي براي آن تعيين نشده باشد تعيين مجازات براي عمل مذکور صحيح نيست.