عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ شماره 7/1199 قوه قضائيه - اداره کل حقوقي و تدوين قوانين در تاریخ 1371/10/13

ماده 258 لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت

ماده 258 لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت مصوب سال 1347 فقط ناظر به شرکتهاي سهامي عام و خاص است.