عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ شماره 7/9385 قوه قضائيه - اداره کل حقوقي و تدوين قوانين در تاریخ 1371/10/23

قلمرو اعمالي ماده 87 قانون تعزيرات

ماده 87 قانون تعزيرات شامل کليه مسئولين اجرائي است كه در ارتباط با اعمال حاکميت دولت انجام وظيفه مينمايد 0