عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.

سئوال

در دعوي تصرف عدواني که عليه متهم کيفر خواست صادر شده است، آيا زيان ديده از جرم ضمن دادخواست ضرر و زيان ميتواند تقاضاي قلع و قمع بناي احداث شده را نمايد يا خير؟