عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ شماره 7/11823 قوه قضائيه - اداره کل حقوقي و تدوين قوانين در تاریخ 1371/11/10

عبور غير مجاز از مرز و قاچاق

بزه عبور غير مجاز از مرز و قاچاقي تعدد مادي است 0