عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ شماره 7/6462 قوه قضائيه - اداره کل حقوقي و تدوين قوانين در تاریخ 1371/9/18

شهادت کذب

شهادت کذب منطبق با ماده 107 قانون تعزيرات نيست 0