عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ شماره 7/11087 قوه قضائيه - اداره کل حقوقي و تدوين قوانين در تاریخ 1371/10/23

شروع به جرم استفاده از سند مجعول

شرط وقوع بزه استفاده از سند مجعول تحقق نتيجه آن نيست.