عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ شماره 7/11578 قوه قضائيه - اداره کل حقوقي و تدوين قوانين در تاریخ 1371/11/6

توقيف غير قانوني وسيله مامورين

توقيف غيرقانوني توسط مقامات و مأمورين از جرائم قابل گذشت نيست.