عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ شماره 7/2018 قوه قضائيه - اداره کل حقوقي و تدوين قوانين در تاریخ 1371/4/27

نظريه 2018/7 ـ 1371/4/27 اداره كل حقوقي قوّه‏ قضائيه

اقدام به بهره برداري از چاه بدون پروانه جرم است 0 ولي مأمورين رأساً حق مسدود و پر نمودن چاه را ندارند 0


روابــــط صریـــــــــح
روابط زیرمجموعه