عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ شماره 7/11160 قوه قضائيه - اداره کل حقوقي و تدوين قوانين در تاریخ 1371/11/3

اهانت به مامور دولت

براي تحقق جرم اهانت به مأمور دولت حضور او در دفتر کار و پشت ميز کارش ضرورت ندارد 0