عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ شماره 7/12964 قوه قضائيه - اداره کل حقوقي و تدوين قوانين در تاریخ 1371/12/15

انتقال مال غير و احاله مجازات کلاه برداري به آن

انتقال مال غير با گذشت شاکي خصوصي هم قابل تعقيب است و کليه آثار جرم کلاه برداري بر آن مترتب است 0