عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ شماره 7/1257 قوه قضائيه - اداره کل حقوقي و تدوين قوانين در تاریخ 1371/6/3

اسلحه کشيدن به روي مردم

اسلحه کشيدن به روي مردم بنحوي که موجب رعب و هراس و سلب آزادي و امنيت آنان گردد محاربه است 0