عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ شماره 7/5620 قوه قضائيه - اداره کل حقوقي و تدوين قوانين در تاریخ 1371/6/9

اسلحه سرد (داس، بيل، چهار شاخ)

داس، بيل و چهار شاخ ابزار کار است و اسلحه محسوب نمي گردند.