عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ شماره 7/9213 قوه قضائيه - اداره کل حقوقي و تدوين قوانين در تاریخ 1371/8/24

استرداد بقيه ارز غير مجاز

پس از صدور رأي دادگاه بايد عين ارز مکشوفه مسترد شور 0