عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ شماره 7/1465 قوه قضائيه - اداره کل حقوقي و تدوين قوانين در تاریخ 1371/2/30

استراق سمع و کنترل مکالمات تلفني

شنود مکالمات تلفني بدون دستور مقام صلاحيتدار قضائي ممنوع است 0