عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ شماره 7/9585 قوه قضائيه - اداره کل حقوقي و تدوين قوانين در تاریخ 1371/11/3

محدوديت تخفيف مجازات در مورد ارتشاء در اختلاس

تبصره 4 ماده 3 و تبصره هاي 2 و 5 ماده 5 قانون تشديد مجازات ارتشاء و اختلاس و کلاه برداري شامل افراد نظامي هم هست.