عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ شماره 7/9944 قوه قضائيه - اداره کل حقوقي و تدوين قوانين در تاریخ 1371/10/6

فرار در دوره اضافه خدمت.

فرار از خدمت سربازي در دوره اضافه خدمت فاقد مجازات ثانوي است.